web analytics

SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN deel 24

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. Open het inspreekbestand: KLIK HIER

288. Je kinne net nei immen rikke mei in tichte hân.
Je kunt niet naar iemand reiken met een gesloten hand.

287. Leafde foar in oar begjint by dysels.
Liefde voor een ander begint bij jezelf.

286. Leafde is blyn, do moast dus mar fiele.
Liefde is blind, je moet dus maar voelen.

285. Leagens hawwe koarte skonkjes.
Leugens hebben korte beentjes.

284. Leau yn dysels, in oar docht it net.
Geloof in jezelf, een ander doet dat niet.

283. Skieppebekken en frouljushannen steane nea stil.
Schapenbekken en vrouwenhanden staan nooit stil.

282. Mannichien moat dea wêze om libben foar ús te wurden.
Menigeen moet eerst dood zijn om voor ons te gaan leven.

281. Mar hy byt like goed as tweintich oare, sei it âld wyfke en se hie noch mar ien tosk.
Maar hij bijt evengoed als twintig andere, zei de oude vrouw, en ze had nog maar één tand.

280. Mei God jo sûnens jaan salang as ik libje, sei de bidler tsjin de âlde dame.
Moge God U gezondheid geven zolang ik leef, zei de bedelaar tegen de oude dame.

279. Mei beide fuotten op ‘e grûn komst ek gjin stap fierder.
Met beide voeten op de grond kom je ook geen stap verder.

278. Men moat de minsken nimme sa’t se binne en net sa’t se wêze moatte.
Men moet de mensen nemen zoals ze zijn en niet zoals ze zouden moeten zijn.

277. Men moat it seil net heger lûke as de mêst.
Men moet het zeil niet hoger hijsen dan de mast.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/sprekwurden-en-sei-siswizen-deel-24/