web analytics

SPEELGOED-BOARTERSGUOD (grapke)

 

 – Sels tusken tûzen spultsjes, boustiennen, plestik meunsters yn ‘e boartersguodwinkel koe myn freondinne foar har beppesizzer Joris neat geskikts fine.

 Zelfs tussen duizend spelletjes, bouwstenen, plastic monsters in de speelgoedwinkel kon mijn vriendin voor haar kleinzoon Joris niets geschikts vinden.

Miskien in fideo of wat opfiedkundichs?” betocht hja. “Nee, dit net, dat net”.

 “Misschien een video of iets opvoedkundigs”, bedacht ze, “Nee, dit niet, dat niet”.

– We sneupten wat troch de paadsjes fan de boartersguodwinkel doe ’t ik foar har in lasergewear mei flitsljochten en 15 skrille sirenes demonstrearre.

 We zochten wat in de paadjes van de speelgoedwinkel toen ik voor haar een lasergeweer met flitslichten en 15 schrille sirenes demonstreerde.

– “Dit is perfekt!” rôp myn freondinne mei in strieljend gesicht. “Myn skoandochter sil dit ding haatsje!”

  “Dit is perfect”, riep mijn vriendin met een stralend gezicht. “Mijn schoondochter zal dit ding

haten!”                                                 

 Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Fansels Wopkje.

ALLE GRAPKES 2009
Alle grapkes (taalhulp)2008

Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/speelgoed-boartersguod-grapke/