web analytics

LLL-Sprekwurden, dozyn 23.

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden.


KLIK HIER

 

MAIL+SeiSiswizen- likefolle

 

276. It is my allegearre likefolle, sei de man, as myn wiif mar gjin widdo wurdt.

Alles is mij best, zei de man, als mijn vrouw maar geen weduwe wordt.

 

275. It is better fan de soere appel te biten as fan toarst te fersmachtsjen.

Het is beter in de zure appel te bijten dan om dorst te lijden.

 

274. In man is sa âld as er him fielt, in frou is sa âld as se der útsjocht.

Een man is zo oud als hij zich voelt, een vrouw is zo oud als zij er uitziet.

 

273.  Ik sjoch dy wol sitten, mar do sjochst my net iens stean.

Ik zie jou wel zitten, maar jij ziet mij niet eens staan.

 

 

272. Ik sit hjir bêst, sei poes en se siet op it spek.

Ik zit hier best, zei poes, en ze zat bovenop het spek.

 

271.  In bêst middel foar de mûzen, sei de boer, doe stiek er de skuorre yn ‘e brân.

Een goed middel tegen de muizen, zei de boer, en toen stak hij zijn schuur in  brand.

 

270. In bliere laits en in fleurich gesicht meitsje slimme dingen licht.

Een vrolijke lach en een opgeruimd gezicht maken moeilijke zaken licht.

 

269. In fersetsje op syn tiid makket elts minske bliid.

Een verzetje op z’n tijd maakt elk mens blij.

 

 

268. In Fries jout earst dan belies, as er yn it hert rekke is.

Een Fries geeft zich pas dan over, als hij in zijn hart geraakt is.

 

267.  ’t Giet op ’t lêst foar ’t leafdewurk, sei âlde Gauke en doe die hy twa sigarebantsjes by ’t âld papier.

Het gaat tenslotte om het goede doel, zei oude Gauke, en hij legde twee sigarenbandjes bij het oud papier.

 

266. ’t Is in min spul, immen dy’t oer ’t hynder tild is wer yn ‘e midden fan ’t seal te krijen.

Het is lastig om iemand die over het paard getild is, weer in het zadel te krijgen.

 

265. Ik preekje hjoed allinnich foar de sliepers, sei dominy, de oaren kinne har wol deljaan. Ik preek vandaag alleen voor de slapers, zei de dominee, de anderen  kunnen zich wel neergeven.

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/lll-sprekwurden-dozyn-23/