web analytics

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN, diel 26

KLIK HIER VOOR DE UITSPRAAK

 

312. Ek tsjustere wolken kinne net lang hingjen bliuwe. Ook donkere wolken kunnen niet lang blijven hangen.

311. Under in steand seil is it maklik kloetsjen. Onder een staand zeil is het gemakkelijk bomen.

310. Wa’t troch it fjoer flein is, sil net troch de sinne rane.

Wie door het vuur is gegaan, zal niet smelten door de zon.

309. Wa’t út de pas rint, trapet op saken dy’t oaren noch net sjen kinne.

Wie uit de pas loopt, trapt op zaken die anderen nog niet kunnen zien.

308. Wachtsje jim foar noardewyn, en al te gleie sinneskyn.

Wacht je voor de noordenwind en al te sterke zonneschijn.

307. Wa’t himsels yn ‘e spegel besjocht, sjocht net altyd wat him foar eagen stiet.

Wie zichzelf in een spiegel beziet, ziet niet altijd wat hem voor ogen staat.

306. Wat lit ik it stowe, sei de mich dy’t op ‘e koets siet.

Wat laat ik het stuiven, zei de vlieg die op de koets zat.

305. Wat mear as men in kat streaket, wat heger as de sturt stekt.

Hoe vaker je een kat aait, des te meer komt de staart omhoog.

304. Wat sjonge en omdangelje en net folle wurk dwaan: ’t is in wyldsang mei dy.

Een beetje zingen en rondhangen en niet veel werken: het is alleen maar gekheid met jou.

303. Wêr’t wy op ‘e wrâld ek binne, oer ús skynt deselde sinne.

Waar wij op de wereld ook zijn, over ons schijnt dezelfde zon.

302. Wêr’t de holle fol fan is, rint de folpinne fan oer.

Waar het hoofd vol van is, loopt de vulpen van over.

301. Wês in sinnestriel, in oar hat der ferlet fan.

Wees een zonnestraal…een ander heeft er behoefte aan.

 

De hierbovenstaande MAILHIT kun je met je eerstvolgende e-mail meesturen. Klik er op en vul de optie PER E-MAIL VERZENDEN in.

De andere manier van e-mailen heet E-MAILHITTEN

LOOC HERE > http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-12/

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-26/