web analytics

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN diel 25

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden. Open het inspreekbestand: KLIK HIER

 

300. Men stekt hiel wat op op sa’n jûn, sei de man, en hy krige de safolste sigaret út it doaske. Op zo’n avond steek je heel wat op, zei de man, en hij nam een zoveelste sigaret uit het doosje.

299. Men moat jins wiif foar eagen hâlde, sei de skipper, en hy liet har yn ‘e line rinne. Je moet je vrouw in het oog houden, zei de schipper, en hij liet haar de lijn trekken.

298. Sa’t it klokje thús tikket, sa tikket it nearne. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.

297. Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men seit. Men moet niet alles zeggen wat men weet, maar wel alles weten wat men zegt.

 

 

296. Minsken kinne miskien wol ús taal ferstean, mar faaks net de taal fan ús.
Men kan misschien wel onze taal verstaan, maar ons vaak tóch niet verstaan.

295. Moarns let, de hiele dei let. ‘s Ochtends laat, de hele dag laat. Betekenis: Een goed begin is het halve werk.

294. Pikerje net, it komt doch oars. Pieker niet, het komt toch anders.

293. Rijens is gjin rynskens. Verkwisting is geen goedgeefsheid.

 

 

292. Ripe parren en jonge fammen kinne net duorje. Rijpe peren en jonge meisjes zijn niet lang houdbaar.

291. Skippers skoftsje net as se sile kinne. Schippers schaften niet als ze kunnen zeilen. Betekenis: Als het werk wacht is het geen tijd om te rusten.

290. Sok âld, sok jong. Zo de ouden zingen, piepen de jongen.

289. Súdwyn kâld wurdt komselden trije dagen âld. Zuidenwind koud wordt zelden drie dagen oud.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-25/