web analytics

Babygewicht (grapke)

– In ljochthierrige komt mei in lytse poppe op ‘e earm it konsultaasjeburo yn en freget oft it berntsje weage wurde kin. 
Een blondine komt met een baby op haar arm het consultatiebureau binnen en  vraagt of het kindje gewogen kan worden.

 – De ferpleechkundige andert: “Sorry mefrou, de berneskealje is kapot.
De verpleegkundige antwoordt: Sorry mevrouw, de kinderweegschaal is kapot.

 
– Mar we kinne it wol oplosse mei ús skealje foar folwoeksenen.Maar we kunnen het wel oplossen met onze weegschaal.voor volwassenen.

 – Wy weagje dan earst de mem en it berntsje tegearre en dan allinne de mem.
 We wegen dan eerst moeder en het kindje samen en dan alleen de moeder.

 
– Wy lûke de gewichten fan elkoar ôf en hawwe dan it gewicht fan de lytse poppe.”

We trekken de gewichten  van elkaar af en hebben dan het gewicht van de baby.

 – “Och, mar dat wurket yn myn gefal spitigernôch net,” seit de ljochthierrige. 
Oh, maar dat werkt in mijn geval jammer genoeg niet,  zegt de blondine.

 
– “Wêrom dan net?” freget de suster.

Waarom dan niet? vraagt de zuster.

 

 – Seit de ljochthierrige: “Om’t ik net de mem fan it berntsje bin, mar de tante.”
Zegt de blondine: Omdat ik niet de moeder van het kindje ben, maar de tante.

 
 

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.
ALLE GRAPKES 2009
Alle grapkes (taalhulp)2008

Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/babygewicht-grapke/