web analytics

TAALBETIZING ( taalverwarring )

 
Twee politieagenten kuieren op de Oude Weg in Drachten.
Twa plysjes kuierje op de Alde wei yn Drachten. 
 
Er stopt een auto met een Engels kenteken. De chauffeur doet z’n raampje naar beneden en vraagt de agenten:
Goede morgen, de wei tot het station, alstublieft ?
 Der stoppet in auto mei in Ingelsk nûmerboerd. De sjauffeur docht it rútsje nei ûnderen en freget de plysjes:
Goemoarn, de greide oant it station, asjeblyft ?
 
De agenten kijken elkaar vragend aan.
De plysjes sjogge elkoar freegjend oan.
 
‘Good afternoon, do you know the way to the railway station, please?’
 
De agenten kijken elkaar verbijsterd aan.
De plysje sjogge elkoar ferbjustere oan.
 
‘La route vers la gare, s’il vous plaît?’
 

De agenten kijken elkaar weer aan.
De plysjes sjogge elkoar wer oan.  
 
‘Der Weg nach der Bahnhof, bitte?’
 
De agenten kijken elkaar weer verbaasd aan.  De chauffeur geeft de moed op en rijdt geërgerd verder.
De plysjes sjogge elkoar wer ferheard oan. De sjauffeur jout it op en rydt mismoedige fierder.  
 
Zegt de ene agent tegen de andere:
Seit de iene plysje tsjin de oare;: ‘Hy sprekt  syn talen wol goed, hin?’ 
 

 
Antwoordt de andere:
Andert de oare:             ‘Ja, yn trije talen is er wól goed’.

*) De Oude Weg in Drachten loopt op korte afstand evenwijdig aan de Stationsstraat.
    In Drachten is wél een Stationsstraat, maar geen spoorstation.  

 

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.
ALLE GRAPKES 2009
Alle grapkes (taalhulp)2008

Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/08/taalbetizing-taalverwarring/