web analytics

LLL-Sprekwurden, dozyn 22.

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden.
KLIK HIER

264. Do bist de frou fan myn dreamen. Dat wol ik graach sa hâlde.
Jij bent de vrouw van mijn dromen. Dat wil ik graag zo houden.

263. Dwazen en gekken sjogge nei in oar syn lekken en brekken.
Een dwaas en een gek kijken naar een ander z’n gemis en gebrek.

262. Elts praat fan myn sûpen, mar nimmen fan myn toarst. Iedereen heeft het over mijn zuipen, maar niemand over mijn dorst.

261. Foar in mûs is de kat in tiger.
Voor een muis is de kat een tijger.

260. Gjin ljocht sa skel of der is in skaad by.
Geen licht zo schel of er is een schaduw bij.

259. God jout de fûgels de kost, mar hja moatte der wol om fleane.
God geeft de vogels de kost, maar ze moeten er wel om vliegen.

258. Gruzige bargen groeie bêst.
Smerige varkens groeien best.

257. Grutskens stiet in hynder goed, mar in minske beroerd.
Trots past een paard best, maar een mens beroerd.

256. Hoe hurder it waait, hoe fêster trêd.
Hoe harder het waait, hoe vaster tred.

255. Ien appel deis besoarget de dokter yn ‘e panne minder fleis.
Eén appel per dag bezorgt de dokter minder vlees in de pan.

254. Ien stien allinne kin gjin moal meitsje.
Een steen alleen kan geen meel maken.

253. Ik hâld my oan it âlde, sei de boer, dan kom ik fansels wer yn ‘e moade.
Ik hou me bij het oude, zei de boer, dan kom ik vanzelf weer in de mode.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/08/lll-sprekwurden-dozyn-22/