web analytics

Hamburgersie

Hamburgerzaad.

 
Ik nim ús fiifjierrige pakesizzer op ”ús manljusdei” mei nei de Mc. Donald’s hjir yn ‘e stêd.
Ik nam mijn vijfjarige kleinzoon op “onze mannendag” mee naar de Mc. Donald’s hier ter stede.
 
Wylst we in hamburger ieten frege hy wat it lytse spul op de râne fan de burger wie.
Terwijl we een hamburger aten vroeg hij wat het kleine goedje op de rand van de burger was.
 
Ik andere dat it siedsjes wienen en dat hy dy rêstich mei opite koe.
Ik antwoordde dat het zaadjes zijn en dat hij die rustig mee kon opeten.
 
Wy ieten in skoftke sûnder wat te sizzen en ik wist dat er hiel djip oan it neitinken wie.
We aten een poosje in stilte en ik wist dat hij heel diep aan het nadenken was.
 
Doe kaam er mei in hiel snoad foarstel foar it ljocht:
Toen kwam hij voor de dag met het volgende slimme voorstel:
 
As wy dy siedsjes mei nei hûs nimme en yn ‘e tún struie, dan krije we letter in hiel soad hamburgers yn ‘e tún, no pake.
Als we die zaadjes mee naar huis nemen en in de tuin strooien, dan krijgen we later heel veel hamburgers, opa.
 
 

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.
ALLE GRAPKES 2009
Alle grapkes (taalhulp)2008

 
 
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/08/hamburgersie/