web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Oude Friezen, (deel 17)

Anno 70.

 

     Civilis had zich met een leger, zamengesteld uit Duitschers, Cauchen en Friezen, bij Vetera gelegerd; en Cerialis spoedde zich dra derwaarts met een leger uitgelezene krijgslieden, om hem te bevechten. Doch Civilis had, door eenen dam in den Rijn te leggen, het rivierwater over de velden laten loopen, en dus konden de legers elkander niet naderen; dan de stoutmoedige Cauchen en Friezen zwommen over de ondiepten en moerassen heen, en tastten de Romeinen aan, die, zich dus ongedacht besprongen ziende, in de uiterste verlegenheid en wanorde geraakten.

        Des anderen daags ving het gevecht weder aan, en wel in het eerst met merkelijken voorspoed aan de zijde van Civilis, doch een overlooper uit het leger der Batavieren wees aan Cerialis den weg, waar hij de ruiterij veilig door de ondiepten kon doen doortrekken, om een niet wel bewaakt gedeelte van Civilis leger van achteren onverhoeds aan te tasten. Dit geschiedde, en de ruiterij van achteren en de legioenen van voren bragten eene vreesselijke wanorde en een ontzettend verlies onder het leger van Civilis tewege, waaraan de nacht en een zware regen thans ecn einde maakte.

    Civilis verliet daarop zijne legerplaats, en begaf zich naar het eiland der Batavieren. Hij trachtte vervolgens, met behulp van Tutor, Classicus en zijner zusters zoon Verax, vier legerplaatsen der Romeinen tevens aan te tasten, namelijk Arenacum, dat men voor Arnhem houdt, Batavodurcum of Wijk te Duurstede, Grinnes, zoo men denkt, Renen en Vada, volgens sommingen Wageningen. Doch het krijgsgeluk was dan op de zijde des eenen, en dan weder op die des anderen, zoodat, hoewel er veel volks sneuvelde, er echter niets beslissends werd verrigt.

 

 

    Kort hierna viel een goed deel der Romeinsche vloot in de handen van C i v i I i s volk, gelijk mede een hoop krijgsvolk; en het was het geluk van Cerialis, dat hij zich ten dien tijde niet op zijne galei bevond, anders ware hij gewis in de magt zijner vijanden gevallen. Alle deze verliezen waren geheel en alleen door zorgeloosheid en onvoorzigtigheid veroorzaakt geworden. Niet lang hier na viel er een gevecht te scheep voor, ter plaatse, waar zich de Maas en de Rijn vereenigen. Civilis deinsde het eerst af en week naar Friesland,  waarop Cerialis het eiland der Batavieren deed plunderen, verschoonende evenwel de eigendommen van Civilis.

 

Men begon aan beide zijden den oorlog eindelijk moede te worden………


 

 

Uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

       GESCHIEDENIS van de OUDE FRIEZEN, archief

Op naar nieuwste editie van ONLINERS-FRIESLAND

 

                      De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

Oant sjen.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/08/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-17/