web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Oude Friezen, (deel 15)

Anno 69.

De Batavieren, Friezen en al de Germaansche volken aan en langs den Rijn zagen slechts uit naar een middel en eene goede gelegenheid, om zich van de overheersching van het thans zoo zeer geschokte Rome te ontslaan. Te meer was het misnoegen grooter, dewijl de Batavieren, Duitschers en Friezen, die als hulpbenden voor en met de Romeinsche legioenen menige zege hadden bevochten, doorgaans al zeer slecht beloond waren gelaten, en men hunne getrouwheid niet op prijs had weten te stellen.

De aanzienlijke Batavier Claudius Civilis, die onder Galha uit zijne gevangenis was teruggekeerd, smeedde het plan, om zich en zijn volk van dat slaafsche juk te ontdoen. Hij veinsde zich aan de zijde van Vespasianus te scharen, doch verborg zijn heimelijk doel, om voor eigene vrijheid, en die van zijn volk en bondgenooten te kampen, waartoe thans bekwame gelegenheId geboren scheen, dewijl het geheele Romeinsche leger, dat bij kleine gedeelten langs den geheelen Rijn verspreid was, niet boven de twintigduizend man bedroeg, en er dus wel iets te wagen was.

Civilis noodigde de voornaamste en aanzienlijkste Batavieren in een gewijd bosch bij zich, en onthaalde hen rijkelijk. Na genotenen hartigen dronk, ontdekte hij hun zijn oogmerk, om gezamenlijk en met vereenigde krachten de Romeinen te beoorlogen.

Ofschoon zij in naam bondgenooten des Romeinschen volks waren, werden zij slechts als slaven en leifeigenen behandeld. Men liet mindere overheden steeds toe, om hen hard te onderdrukken, en het stond te vrezen, dat zulks van kwaad tot erger zou voortgaan. Welligt was het nimmer veiliger gewaagd dan thans, om zich van het slavenjuk der Romeinen te bevrijden, zijnde hunne magt in deze oorden thans zeer gering niet alleen, maar ook daarenboven door de verdeeldheden, waarin het Rijk gewikkeld was, werkeloos en slap.

Door zulke en dergelijke redenen wond Civilis zijne landgenooten tegen de Romeinen op, zoo dat zij hem hulp en alle mogelijke trouwen ondersteuning beloofden in den aan te vangen krijg voor de vrijheid. Civilis en zijne aanzienlijke landgenooten waren er nu ook op bedacht, om hunne naburen, de Kaninefaten tot dezen oorlog over te halen, en lieten hen daartoe door een gezantschap uitnoodigen. Deze waren ook ligtelijk hiertoe te bewegen, alzo Brinio, een der voornaamsten onder hen,een geslagen vijand van de Romeinen was. Ook de Friezen schaarden zich te zamen onder het beleid van Civilis, om de vijanden hunner vrijheid tegen te gaan, en vereenigden zich met de Kaninefaten. In aller haast en onverwacht jaagden deze nu de naaste bezettingen der Romeinen langs den Rijn, op de vlugt en plunderden derzelver magazijnen en pakhuizen, waarbij vele kooplieden werden doodgeslagen.

Civilis veinsde nog in goede vriendschap met de Romeinen te staan, en verborg zeer zorgvuldig zijn bondgenootschap met de Friezen en Kaninefaten, tot zoo lang zulks van zelve ontdekt werd. En nu beöorloogde Civilis met zijne bondgenooten de Romeinen welras openlijk, en wel met voordeel, want de vijand verloor in één gevecht zelfs een geheel regiment, dat der Tongren namelijk, hetwelk tot Civilis overliep, terwijl eene vloot van vierentwintig schepen, door Batavieren geroeid wordende, en deze de zijde hunner landgenooten kiezende, door de Romeinen verloren werd.

Alreede werd Civilis, als de Hersteller der vrijheid toegejuicht; en nu moedig op zijne behaalde overwinningen, poogde hij ook de Germanen en Galliërs tegen de Romeinen op te hitsen, en trachtte dezen door velerlei redenen tot een bondgenootschap met hem over te halen.

   

Uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

       GESCHIEDENIS van de OUDE FRIEZEN, archief

 

                      De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

Oant sjen.

Op naar nieuwste editie van ONLINERS-FRIESLAND

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/08/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-15/