web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Oude Friezen (deel 13)

Anno 62 tot 68.
 
Dibbaldus Segon, een veroveringzuchtig Prins, had, naar het schijnt, in het oosten, in de landen der Cauchen, en verder landwaarts in zijn geluk met de wapenen beproefd, verwoestingen aangerigt en die volken door rooverij, denkelijk ook door zeeschuimen groot nadeel toegebragt.
 
De aldus geplaagde volken zochten hulp bij den Deenschen koning, en dit schijnt de aanleiding geweest te zijn, dat de Denen of Noormannen in Friesland vielen, en het land uitplunderden en beroofden, waarna zij met den buit vertrokken.
Men verhaalt, dat de Denen zulks nu weI zes jaren achtereen herhaalden, telkens door hunne zeeschuimende rooverijen de Friezen geweldig plagende en steeds met buit vertrokken.
 
Eene langdurige krankheid en zwakheid belette hem, deze zeeroovers te keer te gaan, of te verjagen en zich op hen te wreken. Maar in het jaar 69 rustte Dibbaldus eene vloot uit, om op de Denen los te gaan. Door hevige stormen en onweders echter werd zulks belet, en was men genoodzaakt om onverrigter zake terug te keeren. Het gevolg nogtans was, dat er, in het volgende jaar, tusschen de Denen en de Friezen een verbond werd gesloten, om elkander, in de zes volgende jaren, met geene strooptogten of zeerooverijen te verontrusten, hetwelk ook tamelijk wel door beide partijen werd nagekomen.
 
Reeds bij het leven van Nero kregen de Friezen, Batavieren en meest al de Germaansche volken eenen weerzin in de krijgsdienst bij de Romeinen, zoodat zij slechts met tegenzin onder hunne vanen bleven. De oorzaak hIer van waren de groote wreedheden en verwarringen, die de laatste jaren van dien Keizer zoo schandelijk kenmerkten. Ook gedroegen zich de stadhouders en landvoogden vaak zeer willekeurig, alwaarom de overwonnene volken algemeen geneigd waren, om zich van het Romeinsche juk te ontslaan, zoo maar eenige gelegenheid zich hiertoe opdeed.


 

Uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)
       GESCHIEDENIS van de OUDE FRIEZEN, archief

De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.
Oant sjen.
 
 


                       Op naar nieuwste editie van ONLINERS- 

   Zo snel geen inspiratie voor een reactie? Toon je respect!

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/08/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-13/