web analytics

LILK FUORTRUN

KWAAD WEGGELOPEN

– In man kaam mei in tige tryst gesicht in kroech yn.
Een man kwam met een erg somber gezicht een kroeg binnen.

– De kroechbaas frege him wêrom’t er sa tryst seach.
De kroegbaas vroeg hem waarom hij zo ongelukkig keek.

– De frou is lilk fuortrûn”, andere de man, “en se sei doe, dat se in hiele moanne net mei my prate woe.”
“Mijn vrouw is kwaad weggelopen”, antwoordde de man, “en toen zei ze, dat ze een hele maand niet met me wilde praten”

– “Skande, dat dat bard is”, sei de kastlein meigeand.
“Jammer, dat dat gebeurd is”, sympathiseerde de kastelein.

– “Ja, it is ek skande”, joech de klant ta, “en dan te betinken dat dy moanne hjoed foarby is.”
“Ja, het is óók jammer”, erkende de klant, “om te bedenken, dat die maand vandaag voorbij is.”

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.

ALLE GRAPKES 2009
Alle grapkes (taalhulp)2008

Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/lilk-fuortrun/