web analytics

Dilemma ( grapke)

DILEMMA  
 
Op in fakulteitsgearkomste komt samar in winskgeast út it neat wei.
Op een faculteitsvergadering doemt plotseling een wensgeest uit het niets op.
 
Dy fertelt oan de dekaan fan it kolleezje dat er in beleanning krijt foar it goeddwaan yn syn libben.
Deze vertelt aan de decaan van het college dat hij een beloning krijgt voor de goede daden in zijn leven.
 
Hy mei kieze tusken grutte rykdom, grutte wysheid of grut seks-apeal.
Hij mag kiezen tussen grote rijkdom, grote wijsheid of groot sex-apeal.
 
Sûnder nei te tinken kiest de dekaan foar grutte wysheid.
Zonder na te denken kiest de decaan voor grote wijsheid.
 
“Komt goed”, seit de winskgeast en ferdwynt yn in rôze wolk.
“Komt goed”, zegt de wensgeest en verdwijnt in een rose wolk.
 
No sjogge se allegear nei de dekaan, dy’t der as ferdôve by sit.
Nu kijken allen naar de decaan, die er als verdoofd bijzit.
 
Nei in skoftke seit ien fan syn kollega’s: “No, sis ris wat wiisgearichs”.
Na een poosje zegt een van zijn collega’s: “Nou, zeg eens iets wijsgerigs”.
 
De dekaan sjocht op en seit: “Ik hie dochs it jild nimme moatten”.
De decaan kijkt op en zegt: “Ik had tóch het geld moeten nemen”.
 
 

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.

ALLE GRAPKES 2009
Alle grapkes (taalhulp) 2008

Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF
 
 
 
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/dilemma-grapke/