web analytics

Testvlucht (grapke)

 Koart lyn wienen we foar in testflecht mei in nij type fleantúch de loft yn gien.
Kort geleden waren we voor een testvlucht met een nieuw type vliegtuig opgestegen .
 
Ik wie dwaande om de hydraulyske piipstower fêst te draaien doe’t ik seach dat ien fan de motors begûn te rikjen.
Ik was bezig om de hydrolische pijpstuwer vast te draaien toen ik zag dat één van de motoren begon te roken.
 
Mei de bako noch yn ‘e hân tikke ik de piloat op it skouder.
Met de baco nog in de hand tikte ik de piloot op z’n schouder.
 
“Ien fan de motors stiet yn ‘e brân,” warskôge ik him.
“Eén van de motoren staat in brand”, waarschuwde ik hem.
 
Hy sette it fleantúch feilich oan ‘e grûn en ik liet in sucht út it djipst fan myn hert.
Hij zette het vliegtuig veilig aan de grond en ik slaakte een zucht van verlichting.
 
Koart dêrnei fertelde ik myn kollega’s yn de hangaar fan myn berettens en dat ik sa kalm bleau yn dy stressige omstannichheid.
Kort daarna vertelde ik m’n collega’s in de hangar over mijn dapperheid en dat ik zo kalm bleef in die stressvolle omstandigheid.
 
Doe kamen der twa ferplegers lâns mei ús piloat op in draachber.
Toen kwamen er twee verplegers voorbij met onze piloot op een draaagbaar .
 
“Wat is er oan ‘e hân?” frege ik besoarge.
“Wat is er aan de hand”? vroeg ik bezorgd.
 
“In brutsen kaaibonke,” wie it andert.
“Gebroken sleutelbeen,” was het antwoord.
 


 

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.
ALLE GRAPKES 2009
Alle grapkes (taalhulp)
2008

Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/testvlucht-grapke/