web analytics

Een doosje lucifers voor 10 euro (grapke)

In Belgyske firma, dy’t yn lúsjefers hannele, woe op in orizjinele wize reklame meitsje.
Een Belgische firma die in lucifers handelde, wilde op een originele wijze reclame maken.

– Hja stjoerden in fertsjintwurdiger op en paad om oan dyjinge, dy’t in doaske fan harren merk lúsjefers by him hie, in biljet fan tsien euro te jaan.

Ze stuurde een vertegenwoordiger op pad om aan diegenen bij wie hij een doosje van haar merk lucifers aantrof, een biljet van tien euro te geven.
 
– Doe’t de man in Fryslân yn in restaurant gyng, frege er om in lúsjefer, oan samar in gast.
Toen de man in Friesland een restaurant binnenging, vroeg hij om een lucifer aan een willekeurige gast.
 
– De man joech him in doaske lúsjefers fan it winske merk.
De man overhandigde hem een doosje van het gewenste merk.
 
– Tankje wol, sei de fertsjintwurdiger, ik sjoch dat jo ús lúsjefers brûke.
Dank u, zei de vertegenwoordiger, ik zie dat u onze lucifers gebruikt.
 
– Myn firma hat my opdroegen om oan elkenien dy’t in doaske mei ús merk lúsjefers hat, tsien euro te jaan.
Mijn firma heeft me opgedragen om aan iedereen die een doosje met onze lucifers heeft, tien euro te geven.
 
– Hjir is jo biljet, en hy makke risselwaasje om fuort te gean.
Hier is uw biljet, en hij maakte aanstalten om weg te gaan.
 
– Hee, wacht ris efkes, sei de Fries. Ik tocht al dat der in njirre ûnder it gers siet. Jo naaie der mei myn lúsjefers út.
Hé, wacht eens even, zei de Fries. Ik dat al dat er een adder onder het gras zat. Je gaat er met mijn lucifers vandoor.

 


 

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.
ALLE GRAPKES 2009
Alle grapkes (taalhulp)2008

Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/een-doosje-lucifers-voor-10-euro-grapke/