web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de OUDE FRIEZEN (deel 9).

HET JAAR 16.  Uit GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND.
 
Germanicus maakte zich op nieuw tot eenen herhaalden togt in het volgende voorjaar gereed, om met nog ontzaggelijker magt tegen Arminius te velde te trekken. Hij bragt eene vloot bijeen van meer dan duizend schepen, behalve nog vele transportschepen. Met deze vloot voerden zij de troepen door de wateren van Friesland naar de Eems, en, aldaar ontscheept zijnde, voerde Germanicus zijn leger naar of bij de Wezer, waar hij zich nedersloeg.
 
Hier ontmoetten de beide legers alras elkander, waarop een vreesselijke veldslag, of liever eene moorddadige slagting geschiedde, waarbij Arminius volkomen geslagen werd. Hijzelf en zijn oom Inguiomerus ontkwamen nog even door de vlugt, hebben de zich, door hunne aangezigten met bloed te besmeren, onkenbaar gemaakt.
 
Duizenden versmoorden in de Wezer, kunnende wegens de zwaarte hunner wapenen met het zwemmen niet voortkomen.Tien ltaliaansche mijlen in het ronde, lag het veld bedekt met lijken en krijgswapenen. Germanicus had den roem zijner dapperheid ten volle bevestigd, en de verslagene legioenen van Varus, op de Cheruscen en andere Germaansche volken, ten volle gewroken. De terugtogt met de vloot langs de Eems naar en in de Noordzee was evenwel allerongelukkigst.
 
Even als in het vorige jaar beliep hen een hevige storm uit het noordwesten, waardoor vele schepen verongelukten, of geheel ontredderd naar verafgelegene kusten en eilanden henen gedreven werden, van welke sommige voor en na, doch ook sommige nimmer, weder te regt kwamen. De koningen van de Britsche eilanden zonden de schepen, welke aan hunne kusten landen, aan de Romeinen terug.

Germanicus Galei kwam alleen in het land der Cauchen (Oost-Friesland) aan, alwaar hij zeer mistroostig dag en nacht langs den oever liep, zich zelven de schuld van dezen ramp gevende. Na het bijeenbrengen van alles, wat van de verstrooide vloot te regt kwam, en het overgebleven krijgsvolk, betrokken zij de winterlegers aan den Rijn.
Geschiedenis van de oude Friezen, deel 8   GESCHIEDENIS van de OUDE FRIEZEN, archief

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-9/