web analytics

juni 2009 archief

TRITS (in trijke) haiku.

     in  spinneweb heint diamanten daudrippen  yn de iere moarn                    een spinneweb wiegt diamanten dauwdruppels                         in de ochtendzon                                a spiderweb rocks  diamant dewdrops  in the early sun  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/trits-in-trijke-haiku/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de OUDE FRIEZEN (deel 9).

HET JAAR 16.  Uit GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND.   Germanicus maakte zich op nieuw tot eenen herhaalden togt in het volgende voorjaar gereed, om met nog ontzaggelijker magt tegen Arminius te velde te trekken. Hij bragt eene vloot bijeen van meer dan duizend schepen, behalve nog vele transportschepen. Met deze vloot voerden zij de troepen door …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-9/

Testvlucht (grapke)

 Koart lyn wienen we foar in testflecht mei in nij type fleantúch de loft yn gien. Kort geleden waren we voor een testvlucht met een nieuw type vliegtuig opgestegen .   Ik wie dwaande om de hydraulyske piipstower fêst te draaien doe’t ik seach dat ien fan de motors begûn te rikjen. Ik was bezig …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/testvlucht-grapke/

TWEE VLINDERS

  Twee vlinders: geel, wit,    fladderen in de middagzon.       Om en om en om.                                                                                           Henk Veenstra                De blakstille mar, in spegelglêd berberkleed fan skieppewolken.                                                                                      Tjits Peanstra  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/twee-vlinders/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de OUDE FRIEZEN (deel 8).

HET JAAR 11                      Uit GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND.   Augustus had reeds getracht, zIch op die volken, welke Varus’ leger verslagen hadden, te wreken, doch daar zulks hem niet gelukt was, begon Tiberius, terstond na zijne verheffing op den rijkszetel van Rome, weder plannen te beramen, om de volken aan den Rijn te beoorlogen, en op …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-8/

PARKING-grapke

– In stomdronken man ferlit in bar en op it parkearplak kommen stoppet er by de earste auto. Een stomdronken man verlaat een bar en op de parking aangekomen stopt hij bij de eerste auto.   – Hy betaast it dak en seit: ‘Dat is minen net.’ Hij betast het dak  en zegt: ‘D’as de mijne niet.’ …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/parking-grapke/

Dichters op het spoor

Een “lyts-fers” van Hilbrand W.S.Westra uit de bundel Dichters op het Spoor 2004; Ik haw in dei yn de greide lein tusken ljippen en kij. Ik wit noch, it wie in snein, lústerjend nei neat dan myn eigen drippen rein.   Ik heb een dag in het weiland gelegen tussen kieviten en koeien. Ik weet …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/dichters-op-het-spoor/

De Oude Friezen ( deel 7)

Uit GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND.  Quintilius Varus, Stadhouder in deze gewesten, maakte zich, door zijne trotschheid maar nog meer door zijn vuil en ontuchtig gedrag, zeer gehaat bij deze volken, welke bovendien eenen gedurigen wrok tegen de Romeinen, die hunne vrijheid weggenomen hadden, voedden, en telkens gelegenheid zochten, om zich van hunne overheerschers vnj te maken. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/de-oude-friezen-deel-7/

Een NIET vergeten vers.

Op de omslag van de bundel FERGETTEN FERSEN van Jan Wybenga (Friese Pers Boekerij) Soms driuwe ferwaaide toanen troch it flues fan sliep en bliuwe behâlden om te ferwurdzjen, letter, ûnferwachts. vrije vertaling: Soms drijven verwaaide tonen door het vlies van de slaap en blijven bewaard om te verwoorden, later, onverwacht.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/een-niet-vergeten-vers/

Sinasappels en klaprozen (haiku)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/sinasappels-en-klaprozen-haiku/

Een doosje lucifers voor 10 euro (grapke)

– In Belgyske firma, dy’t yn lúsjefers hannele, woe op in orizjinele wize reklame meitsje. Een Belgische firma die in lucifers handelde, wilde op een originele wijze reclame maken. – Hja stjoerden in fertsjintwurdiger op en paad om oan dyjinge, dy’t in doaske fan harren merk lúsjefers by him hie, in biljet fan tsien euro …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/een-doosje-lucifers-voor-10-euro-grapke/