web analytics

STOTTERGRAPKE (taalhulp)

  STAMMERGRAPKE

– Yn kafee Marktzicht sit in stammerder mei syn hûn.   
  In café Marktzicht zit een stotteraar met zijn hond.

– In oare gast freget hoe âld de hûn is.  
  Een andere gast vraagt hoe oud de hond is.

– ‘ t…tt…tr…trtr..trije jj…iiier’ stammeret de man.
 
 ‘D… dd… dr.. drdr.. drie jj…jaar!’ stottert de man.
 

– Dêrnei freget de gast oft er ek byt.   
  Daarop vraagt de gast of hij soms bijt.
 

– ‘Nn… nn… nnn…. nnn ‘  
  ‘Nn… nn… nnn…. nnn’
 
– Gerêst steld stekt de gast de earm nei it bist út. 
– De hûn jout him daliks in knau yn ‘e hân.  
  Gerustgesteld steekt de gast zijn arm uit naar het beest. 
 
  De hond geeft hem direkt een knauw in zijn hand.
 

– ‘Ferdomme!!’, âlet hy, ‘ik tocht datsto seidest dat er net biet?’  
  ‘Verdomme!!,’ brult hij, ‘ik dacht dat je zei dat hij niet beet?’ 

– ‘Nn….nnjo…njo… njoggen fan de tsien kear wol’  hikkeret de man syn sin fierder ôf.    
  ‘Nn….nn…ne….negen op de tien keer wel’  hakkelt de man zijn zin verder af.


 

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.
Alle grapkes (taalhulp)

Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/05/stottergrapke-taalhulp/