web analytics

PARKEERPROBLEMEN ( grapke)

PARKEERPROBLEMEN

In man harket mei syn moaie ljochthierrige frou nei it pleatslike moarnsnijs:
Een man luistert samen met zijn mooie blonde vrouw naar het plaatselijke ochtendnieuws:“Hjoed ferwachtsje wy tsien sintimeter snie. Graach jo auto oan de strjitkant mei even nûmers del sette om de snierommers frij paad te jaan”.
“Vandaag verwachten we tien cm sneeuw. Gelieve uw auto’s aan de straatkant met even huisnummers te plaatsen om het de sneeuwruimers vrij baan te geven”.

De frou springt fan bêd en rydt har auto nei de oare kant fan de strjitte.
De vrouw springt uit bed en rijdt haar auto naar de andere kant van de straat.

De oare moarn, wer itselde:
De volgende ochtend, gaat het net zo:

Wy ferwachtsje fyftjin sintimeter snie hjoed en freegje Jo om Jo auto oan de kant fan de strjitte mei de ûneven húsnûmers te parkearen om it snieromjen makliker te meitsjen.
“Wij verwachten vijftien cm sneeuw vandaag en vragen U om Uw auto aan de straatkant met oneven huisnummers te parkeren om het sneeuwruimen gemakkelijker te maken”.

De frou giet wer hurd nei ûnderen en set har auto oan ‘e oare kant.
De vrouw haast zich weer naar beneden en verzet haar wagen.

De oare moarns harket se wer nei de radio:
De volgende ochtend luistert ze weer naar de radio:

“Trittich sintimeter snie wurdt der hjoed ferwachte. Wolle Jo, Jo auto fersettedek (De útstjoering wurd tydlik ûnderbrutsen).
“Dertig centimeter sneeuw wordt vandaag verwacht, gelieve Uw auto fersettedek ( De uitzending werd tijdelijk gestoord).

Perpleks sjocht de frou har man oan en freget: “Wat sil ik dwaan? Hy hat net sein oan hokker kant fan de strjitte wy de auto sette moatte!”
Perplex kijkt de vrouw haar man aan en vraagt: ‘Wat zal ik doen? Hij heeft niet
gezegd aan welke kant van de straat wij de auto moeten zetten!’

Har man sjocht har meilydsum oan en seit: “Wêrom litst de auto hjoed net yn de garaazje stean, leave?” Haar man ziet haar medelijdend aan en zegt: “Waarom laat je je auto vandaag niet in de garage staan, liefje?”

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/04/parkeerproblemen-grapke/