web analytics

Op de reünie (grapke).

 Ik ha de frou oerhelje om mei my nei in reúny te gean.

Ik heb mijn vrouw overgehaald om met mij naar een reünie te gaan.

 

Sy fielt har yn it foar al net maklik, want sy ken hast gjinien fan myn âlde wurk.

Ze voelde zich bij voorbaat opgelaten, want ze kent bijna niemand van mijn toenmalige werkkring.

 

Underweis yn ‘e trein fertel ik har oantinkens oan dy tiid.

Onderweg in de trein vertel ik haar herinneringen uit die tijd.

 

Benammen oer Tom en Eefke. Dat wienen my dochs in pear, yn it bysûnder dy Eefke. Moatst ris harkje….

Met name over Tom en Eefje. Dat was me een stel zeg, vooral die Eefje. Moet je horen…

 

Op de reuny stean ik each yn each mei Tom en Eefke.

Op de reünie sta ik oog in oog met Tom en Eefje.

Sy is neat feroare.

Ze zijn niets veranderd.

Dat wol sizze: yn ferliking mei in heal oere lyn, doe’t se tsjinoer ús yn ‘e trein sieten.

Dat wil zeggen: vergeleken met een halfuur geleden, toen ze tegenover ons in de trein zaten.

 

 


Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.
Alle grapkes (taalhulp)2008

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/04/op-de-reunie-grapke/