web analytics

MODERNE OUDE FRIEZEN

ALDE FRIEZEN WIENEN TIGE NIJERWETSK
 
OUDE FRIEZEN WAREN ERG MODERN

 Nei opgroevings yn de Russyske boaiem oant in djipte fan 100 meter, hawwe Russyske wittenskippers resten fûn fan kopertried, mei in skatte leeftyd fan sa’n 1000 jier.
  Na opgravingen in de Russische bodem tot een diepte van 100 meter, hebben Russische wetenschappers resten gevonden van koperdraad, met een geschatte leeftijd van zo’n 1000 jaar.

De Russen hawwe dêrút konkludearre, dat harren foarâlden al 1000 jier lyn oer in kopernetwurk beskikten.
De Russen hebben hieruit geconcludeerd, dat hun voorouders reeds 1000 jaar geleden over een kopernetwerk beschikten.

  Om net benefter te bliuwen binne Amerikaanske wittenskippers ek yn harren boaiem graven gien, wêrby’t hja op in djipte fan 200 meter resten fan glêsfezel oantroffen.
  Om niet achter te blijven zijn Amerikaanse wetenschappers ook in hun bodem gaan graven, waarbij ze op een diepte van 200 meter resten van glasvezels aantroffen.

  Dy fezels blieken nei ûndersyk sa’n 2000 jier âld te wêzen, wêr de Amerikanen út konkludearren dat harren foarâlden al in tige goed ûntwikkele digitaal glêsfezel netwurk brûkten. En dat 1000 jier foar de Russen…
  Deze vezels bleken na onderzoek zo’n 2000 jaar oud te zijn, waaruit de Amerikanen concludeerden dat hun voorouders toen al een zeer geavanceerd digitaal glasvezel-netwerk gebruikten. En dat 1000 jaar voor de Russen…

  Ferline wike publisearre de Ljouwerter Krante: “Nei opgravingen by Berltsum, oant in djipte fan 500 meter, hawwe de Fryske wittenskippers hielendal neat fûn”.
  Vorige week publiceerde de Leeuwarder Courant: “Na opgravingen bij Berlikum, tot op een diepte van 500 meter, hebben Friese wetenschappers helemaal niets gevonden”.

  De provinsje Fryslân konkludearre dêrút: “om en de by 5000 jier lyn beskikten de Alde Friezen al oer in triedleas netwurk”.
  De provincie Friesland concludeerde daaruit: “Ongeveer 5000 jaar geleden beschikten de Oude Friezen al over een draadloos netwerk”.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/04/moderne-oude-friezen/