web analytics

NIEUWE MOEDER (grapke) NIJE MEM

EEN NIEUWE MOEDER

Myn nije faam, Karin, krige wurk by in kompjûterwinkel yn Snits.
Mijn nieuwe vriendin, Karin, kreeg werk bij een computerwinkel in Sneek.
  
“De eigner wol net, dat ik in ôfspraak mei in feint yn ‘e winkel ha”, sei se.
“De eigenaar wil niet, dat ik met een vriend een afspraak in de winkel heb”, zei ze. 

“Asto my moarn ophellest, sis dan mar datst myn broer bist”.

“Als jij me morgen komt ophalen, zeg dan maar dat je mijn broer bent”. 

By myn earste besite rin ik nei de toanbank en freegje dêr oan in âldere frou: “Is Karin hjir?”
Bij mijn eerste bezoek liep ik naar de balie en vroeg aan de oudere mevrouw daar: “Is Karin hier?”

Doe’t se my freegjend oanseach sei ik dus: “Ik bin har broer.”
Toen ze me vragend aankeek zei ik dus: “Ik ben haar broer”.
 
Doe lake se en sei: “Wat in moaie ferrassing. Ik bin de mem fan Karin”.
Toen glimlachte ze en zei: “Wat een mooie verrassing. Ik ben de moeder van Karin”.Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.
Alle grapkes (taalhulp) 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/03/nieuwe-moeder-grapke-nije-mem/