web analytics

Fryske-sprekwurden, dozyn 18. Zeg ’s A.

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden.KLIK HIER

 
 

216. Alde huzen stean de storm troch en falle by stil waar om.
Oude huizen doorstaan de storm, maar vallen om bij windstilte.

215. As fammen feinten lokje wolle, dan wurdt it troch de tiid net folle.
Als meisjes vrijers willen lokken, dan lukt dat doorgaans niet best.

214. Alles komt op tiid foar him dy’t wachtsje kin. ( Francois Rabelais)
Voor wie kan wachten komt alles op tijd.

213. As de hoanne in aai leit, kraaie de hinnen.
Als de haan een ei legt, kraaien de kippen.


212. Ast neat te dwaan hast, doch it hjir dan net.
Als je niets te doen hebt, doe dat dan niet hier.

 

211. Ast ien sjochst sûnder glimk, jou dy dan ien fan dysels.
Als je iemand ziet zonder een glimlach, geef hem er één van jou.

 

210. Ast de eagen tichtdochst, komt der hiel wat op dy ta.
Als je je ogen sluit, komt er heel wat op je af.

 

209. As goede lju lilk wurde, wol it hûnje.
Als aardige mensen boos worden, dan is het hommeles.

208. As de wyn draait, moat men de mûne kruie.
Als de wind draait, moet men de molen kruien.

207. As elk op himsels past wurdt der nimmen wei.
Als ieder op zichzelf past raakt er niemand zoek.

206. As elk sines kriget, hat de duvel neat.
Als ieder zijn deel neemt, heeft de duivel niets.

205. As de earmoed ta de doar ynkomt, fljocht de leafde ta it finster út.

Als de armoede de deur binnenkomt, vliegt de liefde het venster uit.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/03/fryske-sprekwurden-dozyn-18-zeg-s-a/