web analytics

Fryske-sprekwurden diel 17: GELDZORGEN

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden.
Open het inspreekbestand
KLIK HIER

204. In gouden kaai iepent elk slot, útsein dat fan it paradys.
Een gouden sleutel opent elk slot, behalve dat van het paradijs.

203. Better ien euro yn de eigen ponge as tsien yn de ponge fan in oar.
Beter één euro in mijn beurs dan tien in de beurs van een ander.

202. Hiesto myn jild en ik dyn ferstân, sei de boer tsjin de plysje, dan hiene wy beide neat. Had jij mijn geld en ik jouw verstand, zei de boer tegen de agent, dan hadden we beiden niets.

201. By in bank kinst jild liene ast bewize kinst datst it net nedich hast.
Bij een bank kun je geld lenen, als je kunt bewijzen dat je het niet nodig hebt. Bob Hope.

200. It feilichst om dyn jild te ferdûbeljen is: tear it briefke dûbel en stek it yn ‘e bûse. De veiligste manier om je geld te verdubbelen: vouw het briefje één keer dubbel en steek het dan in je zak. Kin Hubbard.

199. Jild dat stom is makket rjocht wat krom is.
Geld dat stom is maeckt recht wat krom is. Jacob Cats

198. Jild is nuver guod: wa’t it bewarret hat der neat oan, en wa’t it brûkt is it kwyt.
Geld is raar spul: wie het bewaart heeft er niets aan en wie het gebruikt is het kwijt.

197. In âlder kin better seis bern ûnderhâlde, as seis bern in âlder.
Een ouder kan beter zes kinderen onderhouden dan zes kinderen één ouder.

196. De minsken meitsje falsk jild en it jild makket falske minsken.
De mensen maken vals geld en het geld maakt valse mensen.

195. Do kinst mei jild smite, mar de lju smite it net werom.
Je kunt met geld smijten, maar de mensen smijten het niet terug.

194. De hin mei gouden aaien moat ek fuorre wurde.
De kip met gouden eieren moet ook gevoerd worden.

193. Dy’t tefolle jild hat, kin der net mei omgean.
Wie teveel geld heeft, kan er niet mee omgaan.                                          Those who have too much money can’t handle it. 

De volgende editie gaat ook over geld: http://www.fanvanfryslan.nl/2011/12/16/sprekwurden-oer-jild-spreekwoorden-over-geld/

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/03/fryske-sprekwurden-deel-17-geldzorgen/