web analytics

Vrijdag de dertiende: AUTOPECHDAG (grapke)

– Ik wie my de auto op ‘en paad nei hûs en sjoch in frou mei motorpech lâns de dyk stean. 
  Ik was met de auto op weg naar huis en zag een vrouw met motorpech langs de weg staan.

– Ik tocht dat sy ek út de Rottefalle kaam en stoppe om har te helpen.
  Ik meende dat zij ook uit Rottevalle kwam en stopte om haar te helpen. 
   
– Mar ik koe de motor ek net oan ‘e praat krije.
  Maar ik kon de motor ook niet aan de praat krijgen.
 
– Dus frege ik de frou wêr’t sy hinne moast.
  Dus vroeg ik de vrouw waar zij naar toe moest.
 
– Nei de Rottefalle, seit se. Dat is net sa fier, sei ik. Ik sleep jo wol efkes.
  Naar Rottevalle, zei ze. Dat is niet zo ver, zei ik. Ik sleep U wel even.

– Ik sleepte har nei de Rottefalle, mar ynienen slingere de auto dwers en ik stie op datselde stuit stil. Wat in klap.
  Ik sleepte haar naar Rottefalle, maar plotseling slingerde de auto dwars en ik stond gelijk  stil. Wat een klap.

– Har auto stie ek dwers op ‘e dyk.
  Haar auto stond ook dwars op de weg.

– Ik sei: Wat dienen jo no?
  Ik zei: Wat deed U nou ?

– Sei sy: Ik moast hjir dochs rjochtsôf.
  Zei ze: Ik moest hier toch rechtsaf.
 


Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema. 
Alle grapkes (taalhulp)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/02/vrijdag-de-dertiende-autopechdag-grapke/