web analytics

VOICEMAIL-aankondigingen


Voicemail- oankundiging foar moderne pakes en beppes.

Hallo…op dit stuit binne wy der efkes net, mar jo kinne in berjocht ynprate:

Bisto ien fan ús bern…………………………………….   toets 1
Fynst it nedich dat wy komme te húswarjen…….  toets 2
Ast ús auto nedich hast…………………………………..toets 3
Foar wask- en strykwurk…………………………………toets 4
Komme de bern by ús te sliepen……………………. toets 5
Om in bern fan skoalle te heljen……………………… toets 6
Komme jim snein by ús te iten……………………….. toets 7
Komst jûn del…………………………………………………toets 8
Hast alwer jild nedich…………………………………….. toets 9 en skilje mei de bank.

Binne jo immen út ús freonerûnte skilje dan mar wer ûnder ús brochje om 7oere moarns of nei 8 oere jûns.

Tige tank….net skilje as it net hiel driuwend is want we binne drok dwaande.

 

 


 Tige tank oan Baukje Miedema en Jan Coessens ( www.cursiefjes.tk )


Voicemail- aankondigingen voor moderne grootouders

Hallo…op dit moment zijn we er even niet, maar je kunt een bericht inspreken:

Ben je één van onze kinderen, …………………….   toets 1
Vind je het nodig dat wij komen oppassen……     toets 2
Als je onze auto nodig hebt ………………………….  toets 3
Voor was- en strijkwerk  ………………………………. toets 4
Komen de kinderen bij ons slapen ……………….   toets 5
Om een kind van school te halen ………………….  toets 6
Komen jullie zondag bij ons eten…………………..   toets 7
Kom je vanavond langs ……………………………….. toets 8
Heb je alweer geld nodig ……………………………..  toets 9 en bel je bank.


Ben je iemand uit onze vriendenkring, bel dan maar terug onder ons ontbijt om 7 uur ’s ochtends of na 8 uur ’s avonds. Dank u …..niet bellen als het niet heel dringend is, want we zijn bezig.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/02/voicemail-aankondigingen/