web analytics

SPEECH op een BRUILOFT (grapke)

– Myn buorman, Eddy, hat oanbean om de heildronk út te bringen ta gelegenheid fan it houlik fan syn bêste freon Koos.
Mijn buurman, Eddie, heeft aangeboden om de heildronk uit te brengen ter gelegenheid van het huwelijk van z’n beste vriend Koos.

– Koos en Eddy hienen tegearre nochal wat rûge dingen dien doe’t se noch jonges wienen.
Koos en Eddie hadden samen nogal ruige dingen gedaan toen ze nog jongens waren.

– Harren freonen wienen hartstikke nijsgjirrich wat Eddy no presiis fertelle soe oer al dy aventoeren dy’t se tegearre belibbe hienen.
Hun vrienden waren reuze nieuwsgierig over wat Eddie precies zou vertellen over zijn vele avonturen samen met Eddie .

– Doe’t Eddy ûnder de brulloft oerein gie om syn sprekbeurt te hâlden, like de brêgeman te skrikken.
Toen Eddie tijdens de bruiloft opstond om zijn spreekbeurt te houden, leek de bruidegom te schrikken.

– Ik ha neat te fertellen wat Koos yn ‘e swierrichheden bringe kin, begûn Eddy, want de ôfrûne fjouwer moannen siet hy der sa oer yn wat ik allegear oer him fertelle kinne soe, dat er alles al oan syn breidsje Loes opbychte hat.

Ik heb niets te vertellen wat Koos in verlegenheid kan brengen, begon Eddie, want de afgelopen vier maanden was hij zó bezorgd om wat ik over hem zou kunnen verklappen, dat hij alles al aan zijn bruidje Loes heeft opgebiecht.

 

 

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.
Alle grapkes (taalhulp)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/02/speech-op-een-bruiloft-grapke/