web analytics

Fryske- SPREKWURDEN, dozyn 16: WAT EEN GEDOE.

 

KLIK HIER

DOEN OF NIET DOEN?  Dwaan of net dwaan, dat is de fraach. mp3tagv266setup.exe
 

192. As dwaan net doocht, is litten better.
Als doen niet deugt, is laten beter.

191. Keakelje is noch gjin aaien lizze.
Kakelen is nog geen eieren leggen.

190. De hinnen dy’t it lûdst keakelje, lizze dêrom de grutste aaien net.
De kippen die het luidst kakelen, leggen niet per se de grootste eieren.
 
189. Men moat net alle aaien ûnder ien hin lizze.
Men moet niet alle eieren onder één hen leggen.

 
188. Men moat net mear túch opsette as it skip drage kin.
Men moet niet meer tuig opzetten dan het schip kan verdragen.

187. Dy’t in nij hûs bouwe litte wol, moat earst de spikers telle.
Wie een huis wil laten bouwen, moet eerst de spijkers tellen.

186. Yn it strjitsje fan aanst stiet it hûs fan nea.
In het straatje van straks staat het huisje van nooit.
 
185. Dy’t huning ha wol, moat it stekken fan de bijen fele kinne.
Wie honing wil hebben, moet het steken van de bijen kunnen verdragen.

 

184. Alle rieders binne gjin dieders.
Betekenis: Niet alle raadgevers zijn doeners.
 
183. Wa’t net donget, wa’t net ponget.
Betekenis: Wie zijn land niet voedt, die zal niets verdienen.
 
182. Sels de moedichste fan ús hat komselden de moed ta dwaan wat er feitliks wol wit. Zelfs de moedigste van ons heeft zelden de moed om te doen wat hij eigenlijk wel weet.

181. De maklikste wei om wat te feroarjen is om it fan in oare kant te besjen.
De gemakkelijkste manier om iets te veranderen is om het van een andere kant te bezien. 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/02/fryske-sprekwurden-dozyn-16-wat-een-gedoe/