web analytics

WINTERSPORT (nei-ski-grapke)


– In Nederlanner giet nei Eastenryk op wintersportfakânsje.
Een Nederlander gaat naar Oostenrijk op wintersportvakantie.- Nei’t er yn it hotel syn bagaazje ôfjûn hat giet er skyen.
Nadat hij in het hotel zijn bagage heeft afgegeven gaat hij skiën.

– Hy falt in pear kear goed, mar der skeelt him dochs neat.
Hij valt een paar keer flink, maar er is toch niets met hem aan de hand.

– Oan ‘e ein fan de middei komt hy werom yn it hotel.
Aan het eind van de middag komt hij terug in het hotel.
 
– Hy fertelt oan de eigener fan it hotel dat er in pear kear fallen is mar dat der mei him neat oan ‘e hân is.
Hij vertelt de eigenaar van het hotel dat hij een paar keer is gevallen maar dat er niets met hem aan de hand is.

– De hoteleigener seit dêrop: ‘Du hast schwein gehabt’.
De hoteleigenaar zegt daarop: ‘Du hast schwein gehabt’.

– ‘Schwein gehabt’, wat betsjut dat no wer?
‘Schwein gehabt’, wat betekent dat nu weer?
 
– Hy freget dat oan in oare Nederlanner en dy seit dat it betsjut: lok hawwe.
Hij vraagt dat aan een andere Nederlander en die zegt dat het betekent: geluk hebben.

– Jûns is der in feestjûn yn it hotel.
’s Avonds is er een feestavond in het hotel.
 
– De hoteleigner komt op him ta en freget oft er al mei syn moaie dochter dûnse hat.
De hoteleigenaar komt naar hem toe en vraagt of hij al met zijn mooie dochter gedanst heeft.
 
– De Nederlanner seit dêrop: ‚ ‘Nein, das Schwein hab ich noch nicht gehabt’.
De Nederlander zegt daarop: ‘Nein, das Schwein hab ich noch nicht gehabt’.

 
 


Vertaling: Baukje Miedema
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/01/wintersport-nei-ski-grapke/