web analytics

HAMSTERWEKEN (grapke)

HAMSTERWEKEN

– Myn tantesizzer kocht lêstendeis in hamster foar har fiifjierrige dochter Carla.
Mijn nichtje kocht een tijd geleden een hamster voor haar vijfjarige dochter Carla.
 
-Doe’t dat bist in kear út de koai ûntsnapte, trochsocht se it hûs fan boppen nei ûnderen om him wer yn it hok te krijen.
Toen dat dier een keer ontsnapte uit de kooi, doorzochten ze het huis van boven tot onder om hem weer in het hok te krijgen.
 
-In pear wiken letter, Carla wie op skoalle, ûntsnapte de hamster alwer.
 
Een paar weken later, Carla was naar school, ontsnapte de hamster alweer.
 
– Myn tantesizzer socht oeral fan ûnder nei boppen mar fûn it bist net.
Mijn nicht zocht alles van onder naar boven af, maar vond het beest niet.

– Se helle de koai ek mar út de keamer wei om it ferlies wat minder pynlik te meitsjen.
Ze haalde de kooi ook maar uit de kamer om het verlies wat minder pijnlijk te maken.
 
– Doe’t Carla dy middeis thús kaam, klom se nei in skoftke by mem op ‘e skurte.
Toen Carla die middag thuiskwam, klom ze na een poosje bij haar moeder op schoot.
 
– Wy hawwe in earnstich probleem, spriek sy. Net allinne myn hamster is fuort mar hy hat de koai ek noch meinommen.
We hebben een ernstig probleem, verkondigde ze. Niet alleen is m’n hamster weer weg, maar hij heeft ook nog zijn kooi meegenomen.


Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema. Alle grapkes (taalhulp)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/01/hamsterweken-grapke/