web analytics

De drummer van de band.

  – In hotel-eigner hie in pianist en in drummer ynhierd om syn klanten te fermeitsjen. Een hotel-eigenaar had een pianist en een drummer ingehuurd om zijn klanten te vermaken.
 
-Nei inkele útfierings wie de drummer hookstrooks ferdwûn mei inkele besittingen fan de hotel-eigner.
Na enkele uitvoeringen was de drummer plotseling verdwenen samen met enkele bezittingen van de hotelier.
 
-De polysje waard ynskeakele en de drummer waard de oare dei arrestearre.
De politie werd ingeschakeld en de drummer werd de volgende dag gearresteerd.

-De hotel-eigner, wanhopich op ‘e siik nei in oare drummer, foarhinne in freon, oft dy in ferfanger wist.
De hotel-eigenaar, wanhopig op zoek naar een andere drummer, vroeg een vriend of die een vervanger wist.
 
-De kunde frege: “Wat is der  mei de drummer dysto hiest bard?”
De kennis vroeg: “Wat is er gebeurd met de drummer die je had?”
 
-“Ik ha him arrestearje litten”, andere de hotel-eigner. 
“Ik heb hem laten arresteren”, antwoordde de hotelier.
 
-Syn freon twivele in momint en frege: “Spile er dan sa min?”
Zijn vriend aarzelde een ogenblik en vroeg: “Speelde hij dan zó slecht?”


Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.
Alle grapkes (taalhulp)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/01/de-drummer-van-de-band/