web analytics

WINTERHAIKU 2008/2009

                                           

WINTERHAIKU 2008/2009 SNEEUWWITJES


Grijze winterdag.
Twee duiven zitten kleumend
op een kale tak.  

                                                    Johanna Kruit 

Grize winterdei.

Klomjend sitte twa dowen 

op in keale tak.      

Hertaling door Tsead Bruinja  

———————————————————-

Fryslân  greidelân,
snei- en mokbespikkelje,
grauwe wolkenloft.

Friesland weideland,
meeuw- en sneeuwbespikkeld,
grauwe wolkenlucht.                                              Henk Veenstra 

 

——————————————————————————————— 

Grize winterloft.
der falle grouwe flokken,
ik folgje it spoar                                                      Sinneskyn 

 

—————————————————————————————————- 

It reid is brutsen.
Reedridend sjongt my it iis,
myn eagen trienje.                                                  Liuwe Hornstra 1975 

 

—————————————————————————————————————————————-

Donkere loften,
lizze in ljochte lekken,
fan wite flokken.

                                                                                Etie Pasma

—————————————————————————– 

Snie yn’e winter;

de wrâld yn ferklaaiersklean;

Fryslân op syn moaist.                                         Etie Pasma


——————————————————————————

Beferzen fearten,
slingerjend troch de greiden;
wy slingerje mei.                                                   Etie Pasma

 

———————————————————————————

Oant wy kâld en wurch,
opwachte wurde troch mem,
mei poeiermolke.                                                   Etie Pasma 

——————————————————————————–

 

Op’e iisbaan
popmuzyk — bûtenút
sjongt it iis sels                                                      Willem Lofvers 

 

 

op de dakpannen

in de diepste duisternis

winterregen

 

 

 

 

 

 

 

on the roof tiles

in the deepest darkness

winter rain                                       

 

Wim Lofvers

 

nu de sneeuw donkert
bereiken ons geluiden
van de overkant                                                    Jan Loman 2006 

 

———————————————————————————— 

blommen op it rút
yn ‘e skoarstien fûl de stoarm
widze by de hurd                                                    Uit Hege Flecht Klaas Feenstra 

————————————————————————————- 

 

wyld striemjende rein
tûken dûnsje yn ‘e wyn
de kachel snoarret

striemende regen
takken dansen in de wind

de kachel snort warm                                         Era Copier 

—————————————————————————————————————— 

Kersen ferljochtsje
it tsjuster mei sêfte glâns.
Ferbûn mei inoar

Kaarsen verlichten
het duister met zachte glans.
Verbonden moment                                           Era Copier 

————————————————————————————- 

De tiid is ferrûn
mei myn dreamen en fragen
en wer stjert in jier                                           Willemien Pietersen-Nauta

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/winterhaiku-20082009/