web analytics

Sa, de miter ôf………Zo, de mijter af….. en wegwezen.

Verlanglijst van Sinterklaas                          Ferlanglist fan Sinteklaas

Nooit meer varen.                                            Nea mear farre.
Lekker sparen                                                   Noflik sparje
alle centen die ik heb.                                     alle sinten dy ‘k ha.

Nooit meer op een schimmel rijden.         Nea mear op ‘e skimmel ride.
Nooit meer van een dak afglijden.             Nea mear fan it dak ôf glide.
Lekker luieren in bed.                                    Noflik loaikje yn it bed.

Nooit meer rode mijters, jassen.                 Nea mear reade miters en jassen.
Nooit meer minzaam moeten lachen.       Nea mear minlik laitsje.
Pepernoten ?? Weg ermee !                         Pipernúten ? Fuort der mei !

Nooit meer speculazen eten.                       Nea mear sinteklazekoekjes ite.
Alle wind en kou vergeten                            De wyn en kjeld ferjitte
en gaan zwemmen in de zee.                      mar swimme yn ‘e see.

Alle Pieten oplawaaien                                 Alle Pyten oplazerje
en naar leuke meisjes zwaaien….               en nei leave famkes swaaie.

Help !! Ik zoek een nieuwe Sint                  Help. Ik sykje nei in oare Sint
die dit briefje vindt.                                        ien dy ’t dit briefke fynt.

Auteur Johanna Kruit…hertaling Henk Veenstra.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/sa-de-miter-of-sodemieter-op/