web analytics

Fryske sei-siswizen (deel 14)

 

KLIK HIER

168- Dit is djoere branje, sei de man en hy lei de fioele op it fjoer.
Dit is dure brandstof, zei de man, en hij legde zijn viool op het vuur.

167- Dy’t it breed hat, lit it breed hingje, sei de jonge, en hy hie syn heite himd oan.
Wie het breed heeft laat het breed hangen, zei de jongen, en hij had het hemd van zijn vader aan.
166- It bliuwt yn de famylje, sei de boer, doe ’t de hûn syn boltsje opfriet.
Het blijft in de familie, zei de boer, toen de hond zijn broodje opvrat.
165- It each wol ek wat, sei de swiergewicht, en hy sloech it each fan ‘e trainer ticht. 
Het oog wil ook wat, sprak de zwaargewicht, en hij sloeg dat van de trainer dicht.

 

164- It stjonkt hjir nei wiere brune dong, sei de hûn, en tilde syn poat op.
Het stinkt hier naar echte bruine mest, zei de hond, en tilde z’n poot op.
163- Alle bytsjes helpe, sei de duvel en hy smiet in flie yn ‘e hel.
Alle beetjes helpen, zei de duivel, en hij smeet een vlo in de hel.
162- Alles feroaret ek mar, sei de dôve, eartiids kraaiden de hoannen noch en no gapje se allinnich. Alles verandert ook maar, zei de dove, vroeger kraaiden mijn hanen nog en nu gapen ze alleen nog maar.
161- As jo it berntsje aaie, sil de mem it fiele, sei de wethâlder. 
Als je het kindje streelt, zal de moeder het voelen, zei de wethouder.

 

160- Dat hast derfan. Wêrom leist ek gjin aaien, sei Kaisa, en se slachte de hoanne.
Eigen schuld. Waarom leg je dan ook geen eieren, zei Kaisa, en ze slachtte de haan.
159- Dat rint yn ‘e papieren, sei de jongfeint, en hy pisse yn de brievebus.
Dat loopt in de papieren, zei de jongen, en hij plaste in de brievenbus.
158- Dat wurdt in inkele reis, sei de pappegaai, doe’t de kat him yn ‘e bek hie.
Dat wordt een enkeltje, zei de papegaai, toen de kat hem in de bek had.
157- De ferbylding oan ‘e macht, sei de listlûker, en hy stimde op himsels.
De verbeelding aan de macht, zei de wethouder, en hij stemde op zichzelf.

 

SEI-siswizen zijn typisch Friese gezegden. In de opbouw lijkt zo’n ZEI-gezegde op de Japanse haiku en senryu. En ook als in die oeroude versvorm is er een ongebruikelijke, grappige omslag van deel 1 naar deel 3.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/fryske-sei-siswizen-deel-4/