web analytics

Een passend verhaal ( grapke)

  -Twa freondinnen drinke tegearre kofje en it petear komt op opgroeiende bern.
 Twee vriendinnen drinken samen koffie en het gesprek komt op opgroeiende kinderen.

– Jantsje waard in jier lyn foar it earst mem en se ferwûnderet har der oer hoe fluch har berntsje groeit. 
  Jantsje
 werd een jaar geleden voor het eerst mamma en ze verwondert zich erover hoe snel haar kindje groeit.
 
– Se seit ek noch: ” It is in spitich om syn klean fuort te dwaan en te witten, dat hy net sa lyts  bliuwt dat er se oan ha kin.”
Ze voegt eraan toe: ” Het is zo jammer om zijn kleertjes weg te doen en te beseffen, dat hij niet zó klein blijft dat ze passen “.

– Ik wit hoe’tsto dy fielst, seit hat âldere freondinne Klaske: ” Ik fiel itselde as ik myn klean fuort doch “.
Ik weet hoe jij je voelt, zegt haar oudere vriendin Klaske: ” Ik voel hetzelfde wanneer ik mijn kleren wegdoe “.Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.
Alle grapkes (taalhulp)
 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/een-passend-verhaal-grapke/