web analytics

TIP: sinterklaasgedichtenrijmwoorden

      

Omkearwurdboek fan de Fryske taal 
(AFUK, maar helaas momenteel uitverkocht)

       Wurde yn in gewoan wurdboek de wurden fan foaren nei efteren alfabetisearre, yn in omkearwurdboek bart soks fan efteren nei foaren. Begjint de letter b fan it Wurdboek fan de Fryske taal mei de wurden b, ba, baai, baaidobbe en baaie, de earste fiif wurden fan dyselde letter yn it Omkearwurdboek binne slaab, kraab, skraab, geharsenskraab en labab.

       It Omkearwurdboek is net allinnich in machtich helpmiddel foar taalkundigen, dy’t no hiel maklik neigean kinne watfoar gearstallingen mei  -hûs  as twadde lid of ôfliedingen mei  -ich of  -heid  oft der yn it Frysk bygelyks binne.

Mar lju dy’t om in moai rymwurd ferlegen sitte, sille der ek in protte wille fan hawwe kinne. 

      En natuurlijk kun je in een Nederlandstalige lexicon ( het tweede deel van een crypto-woorden-boek) evenzo talloze rijmwoorden aantreffen voor je mooiste gedichten aan je geliefde of Sinterklaas-gedichten zonder "geharsenskraab".

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/11/tip-sinterklaasgedichtenrijmwoorden/