web analytics

OP REIS (grapke)

 – Trije  Friezen en trije Hollanners geane meielkoar mei de trein op stap.
  
  Drie Friezen en drie Hollanders gaan samen met de trein op stap.

– De trije Hollanners keapje elk in kaartsje mar de trije Friezen keapje der mar ien. 
 
De drie Hollander kopen elk een kaartje, maar de Friezen kopen er maar één.
 
– De Hollanners freegje ferheard: Hoe sille jim dit ha?  
  De Hollanders vragen verwonderd: Hoe gaan jullie dat doen?
 
– Dat silst wol sjen, anderje de Friezen.  
  Dat zul je wel zien, antwoorden de Friezen.
 
– Yn de trein komt de kondukteur op harren ôf.  
  In de trein komt de conducteur op hen af.
 
– De trije Friezen flechtsje meielkoar yn it húske.  
  De drie Friezen vluchten samen een toiletruimte binnen.
 
– De kondukteur kontrolearret de kaartsjes fan de Hollanners. Alles is yn oarder.
  De conducteur controleert de kaartjes van de Hollanders. Alles is in orde.
 
– Dan komt hy by it húske. Hy kloppet op de doar.
  Dan komt hij bij het toilet. Hij klopt op de deur.
 
– De Friezen skowe harren kaartsje ûnder de doar troch.  
  De Friezen schuiven hun kaartje onder de deur door.
 
– De kondukteur kontrolearret it en skoot it werom.  
  De conducteur controleert het en schuift het terug.
 

- Yn ‘e jûn nimme de seis de trein werom.  
  In de avond nemen de zes de trein terug.
 
– De Hollaners keapje no meielkoar ién kaartsje….de friezen keapje neat.  
  De Hollanders kopen nu samen één kaartje….de Friezen kopen er geen.
 
– De Hollanners freegje wer ferheard: Hoe sille jim dat ha?  
  De Hollanders vragen weer verwonderd: Hoe gaan jullie dat doen?
 
– Dat silst wol sjen, anderje de Friezen.  
  Dat zul je wel zien, antwoorden de Friezen.

– Yn de trein komt de kondukteur op harren ôf.  
  In de trein komt de conducteur op hen af.
 
– De trije Hollanners krûpe meielkoar op ien húske.  
  De drie Hollanders kruipen samen in een toilet.
 
– De trije Friezen geane ek meielkoar yn ien húske.  
  De drie Friezen gaan ook samen in één toiletruimte.

– Mar de lêste Fries kloppet earst op de doar fan de Hollanners.  
  Maar de laatste Fries klopt eerst op de deur van de Hollanders.
 
– De Hollanners skowe harren kaartsje ûnder de doar troch……..  
  De Hollanders schuiven hun kaartje onder de deur door……….Met dank aan J.Coessens……www.cursiefjes.tk
en Baukje Miedema (vertaling)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/11/op-reis-grapke/