web analytics

LLL sei-siswizen, deel 3 (vrijmoedig vertaald)

 

Klik hier om te luisteren naar >    sprekwurden 145 – 156.

KLIK HIER

 

156. Je ite hiel wat op op sa’n jûn, sei de man en doe naam er it safolste stikje tsiis. Je eet heel wat op op zo’n avond, zei de man en hij nam het zoveelste stukje kaas.

 

155. Alde minsken earst, sei de duvel, en hy smiet syn beppe fan ‘e treppen. Ouderen gaan voor, zei de duivel, en hij gooide z’n grootje van de trap.

154. As nei-oan der net wie, sei de boer, dan hie ik in hazze sketten.
        Als bijna er niet was, zei de boer, dan had ik een haas geschoten.

153. Dat rekket igge noch kant, sei de man en hy pisse yn ‘e midden fan de pream. Dat raakt kant noch wal, zei de man, en hij piste midden in de praam.

152. De biezem yn ‘e mêst, sei Grutte Pier, wy sille de Sudersee skjinfeie. De bezem in de mast, zei Grote Pier, wij gaan de Zuiderzee schoonvegen.

151. De deugd yn ‘e midden, sei de duvel en hy gong tusken twa abbekaten sitten.
        De deugd in het midden, zei de duivel en hij zette zich tussen twee advocaten.

150. Gjin nijs yn ‘e krante, sei Douwe, it binne deselde letters fan altiten.
         Geen nieuws in de krant, zei Douwe, het zijn dezelfde letters als altijd.

149. Hâld dyn kont stil, ju, sei Pieter en doe stie it himd fan syn wiif yn ‘e brân.
         Hou je kont toch stil, zei Pieter en het hemd van z’n vrouw stond in brand.

148. Hark, sei dôve Japik, en der rûn in mûs op hoasfuotling oer de souder.
         Luister, zei dove Japik, en er liep een muis op kousenvoeten over de zolder.

147. Ik leau net yn mearkes, sei se en fleach op har biezem fuort.
         Ik geloof niet in sprookjes, zei ze en startte haar bezem.

146. Ik moat help hawwe, sei de boer, helje my gau in heal fearntsje jenever.
         Ik moet hulp hebben, zei de boer, haal me gauw een kleintje jenever.
 
 

145. It each wol ek wat, sei ik en as ’t der op oankomt, kies ik ek foar brune aaien.
         Het oog wil ook wat, zei ik, en als het erop aan komt dan kies ik voor bruine eieren.
 
 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/11/lll-sei-siswizen-deel-3-vrijmoedig-vertaald/