web analytics

GOKGRAPKE

 
– Ljochte hierrige Tsjitke rint it Kasino yn, dêr’t twa krûpiers harren dea ferfele.
 
Blonde Tjitske komt het casino binnen waar twee croupiers zich staan te vervelen.
 
– Se smyt tûzen euro op in spyltafel en seit: Ik hoopje dat jim jim der net oan steure, mar sûnder klean fiel ik my lokkiger.
Ze smijt duizend euro op een speeltafel en zegt: Ik hoop dat jullie je er niet aan storen, maar zonder kleren voel ik me gelukkiger.

– Daliks lûkt se al har klean út, pakt de dobbelstien en mei in swiet stimke seit se: Wês ris leaf jonges, memke hat neie kleantsjes nedich.
Meteen trekt ze al haar kleren uit, pakt de dobbelstenen en met een verleidelijk stemmetje zegt ze: Wees lief jongens, mamma heeft nieuwe kleertjes nodig.
 
– Tsjitske goait de stiennen en skreaut: Yes, yes, yes, ik ha wûn.
  Tjitske werpt de stenen en schreeuwt: Yes, yes, yes, ik heb gewonnen.

– Se harket it jild dat se wûn hat nei har ta, lûkt de klean wer oan en giet fuort.
  Ze harkt het gewonnen geld naar zich toe, trekt haar kleren weer aan en vertrekt.
 
– Stomferbaasd freget de earste krûpier: Wat hat se eigentlik goaid? 
  Verdwaasd vraagt de eerste croupier: Wat heeft ze eigenlijk gegooid?

– De twadde andere: Ik tocht datsto dat sjoen hiest.
  De tweede antwoordt: Ik dacht dat jij had gekeken.

Moraal van dit verhaal: Niet alle blondjes zijn dom, maar mannen blijven wél mannen.


 

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.Jofel dat je weer even keek.
Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.
Blijf kijken man, er komt nog VEEL meer an.
Bedankt en..OANT SJEN.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/11/gokgrapke-2-2/