web analytics

TREKKER-TRACK

 
In fertsjintwurdiger yn lânboumasines komt by in pleats en skillet oan.
Een vertegenwoordiger in landbouwmachines komt bij een boerderij en belt aan.
  

Sietse fan fiif docht iepen. De fertsjintwurdiger freget: “Is dyn heit thús? “
Sietse van vijf jaar doet open. De vertegenwoordiger  vraagt: ” Is je vader thuis?” 

“Nee, dy is dea”zegt Sietse. “Hy is ûnder de trekker kommen”.  
“Nee,  die is dood” zegt Sietse. “Hij is onder de tractor gekomen”.
 

“Is dyn mem dan thús?”  
“Is je moeder dan thuis?”

“Us mem is ek ûnder de trekker kommen”, seit Sietse.
“Moeder is ook onder de trekker gekomen”, zegt Sietse.
 
“Is dyn broer dan thús?” freget de fertsjintwurdiger in bytsje ûngemaklik.
“Is je broer dan thuis?” vraagt de vertegenwoordiger een beetje ongerust.
 
“Nee, dy is ek dea, dy is ek ûnder de trekker kommen”.
“Nee, die is ook dood, die is ook onder de tractor gekomen”.

“Mar wat dochsto hjir dan noch?, freget de man.
“Maar wat doe jij hier dan nog?”, vraagt de man.
 
“Och”, seit Sietse: “Ik ryd hjir mar wat om op ‘e trekker”.

“Och”,  zegt Sietse: ” Ik rij hier maar wat rond met de tractor”.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/trekker-track/