web analytics

Een oppassende jonge dame (grapke)


– In jonge dame lei op it strân fan Amelân te baaien yn ‘e sinne.
Een jonge dame lag op het strand van Ameland te zonnebaden.

– In lyts jonkje kaam op har ta mei in handoek oer it skouder.
Een klein jongetje kwam naar haar toe met een handdoek over zijn schouder.

– Hy frege har: Juffrou, leauwe jo yn God?
Hij vroeg haar: Juffrouw, geloof jij in God?

– Feralterearre oer de fraach andere hja: Ja, mar wêrom wolsto dat witte?
Verbaasd over de vraag antwoordde zij: Ja, maar waarom wil je dat weten?

– Mar drekt dêrop frege er: Juffrou, geane jo alle sneinen nei tsjerke ta?’
Maar gelijk vroeg hij: Juffrouw, ga jij elke Zondag naar de kerk?

– Wer andere hja: Ja.
Weer antwoordde zij: Ja.

– Doe frege it jonkje: Lêst juffrou alle dagen yn de bibel en bidde jo alle dagen?
Toen vroeg het jongetje: Leest juffrouw elke dag in de bijbel en bid jij elke dag?

– Wer andere hja: Ja. Mar yntusken wie se wol tige nijsgjirrich wurden en woe
se witte wêrom’t er al dy fragen stelde.
Weer antwoordde zij: Ja. Maar intussen was ze heel erg nieuwsgierig geworden en
wilde horen waarom hij al die vragen stelde.

– Doe suchte it jonkje wol sa ferromme en frege: Wol de juffrou miskien op myn jild foar in   iisko passe wylst ik oan it swimmen bin?
Toen slaakte het jongetje een zucht van verlichting en vroeg: Wil de juffrouw misschien op  mijn geld voor een ijsje passen terwijl ik ga zwemmen ?

—————————————————————————————————————————————————–

  Taalomzettingen: Henk Veenstra, Baukje Miedema.

Jofel dat je deze week weer even keek.
Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.
Blijf kijken man, er komt nog veel meer an.
Bedankt en..OANT SJEN. Op naar nieuwste editie

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/een-oppassende-jonge-dame-grapke/