web analytics

In leadjitter oan é doar (grapke)

– In leadjitter skillet by in dame oan ‘e foardoar.
Een loodgieter belt bij een dame aan de voordeur.  

-Ik bin hjir om de lekke ôffierpiip te meitsjen, kundiget hy oan.
Ik ben hier om de lekke afvoerpijp te repareren, kondigt hij aan.  

-Mar ik ha gjin leadjitter besteld, seit it minske.
Maar ik heb geen loodgieter besteld, zegt de dame.  

-Hoeno?, freget de leadjitter. Binne jo dan net mefrou De Vries?
Hoezo?, vraagt de loodgieter. Bent U dan niet mevrouw De Vries?  

-Wolnee man, de De Vries-en binne al mear dan in jier lyn ferhuze.
Welnee man, de De Vries-en zijn al meer dan een jaar geleden verhuisd.  

-Wat in rotstreek, grommelet de leadjitter. Se litte my komme, size dat it in needgefal is en geane dan fuort.
Wat een rotstreek, bromt de loodgieter. Ze laten me komen, zeggen dat het een noodgeval is en dan vertrekken ze.

 

Met dank aan SKOONGRAPPIES Vertaling Hiltsje Blumers. Alle grapkes (taalhulp)

Op naar nieuwste editie

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/08/in-leadjitter-oan-e-doar-grapke/