web analytics

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 9 ( vrijelijk vertaald)

 

KLIK HIER

 

 

108. Dien wurk jout noflik rêsten. Na gedane arbeid is het genoeglijk rusten.

107. ‘t Is mei sizzen net te dwaan. Praatjes vullen geen gaatjes.

106. Gjin wurk, gjin hunich. Geen werk, geen honing. No bees no honey, no work no money.

105. Wat sjonge, omdideldeintsje en net folle wurk dwaan: ‘t Is in wyldsang mei dy. Wat zingen, ronddartelen en niet veel werken. Het is een wilde boel met jou.

104. It wurk in slinger om ‘e earen jaan. Het werk een draai om de oren geven, ofwel: Een goed begin is het halve werk.

103. It is in gek dy’t earm libbet om ryk te stjerren. Het is een gek die arm leeft om rijk te sterven.

 

102. Ien stien allinne makket gjin moal. Een steen alleen maalt geen meel.

101. As it tij ferrint, moat men de beakens fersette. Als het tij verloopt, moet men de bakens verzetten.
(betekenis: men moet zich aanpassen aan de veranderingen)

100. Skippers skoftsje net as se sile kinne. Schippers schaften niet als ze kunnen zeilen.
(betekenis: Als het werk wacht is het niet het goede moment om te rusten).

99.  Leave, ik ha wurk fûn. Do kinst moarntemoarn al begjinne. Schat, ik heb werk gevonden. Je kunt morgenvroeg al beginnen. 

98.  God respektearret my as ik wurkje, mar hat my leaf as ik sjong. God respecteert me als ik werk, maar heeft me lief als ik zing. (R. Tagore)..

97.   Asto dochst watsto aardich fynst, dan hoechst nea te wurkjen. Als je doet wat je leuk vindt, dan hoef je nooit te werken. (Mahatma Gandhi)

 
 

Vorig dozyn (8) online Fries leren? Kijk op Edufrysk. Volgend dozijn (10)
 
Op aanvraag ( via het mail-formulier rechtboven) kunt U een inspreekbestand aanvragen.
Graag Uw E-mailadres vermelden en het nummer van het dozijn.
After the work is done, have your fun.

107
. ‘t Is mei sizzen net te dwaan.
Praatjes vullen geen gaatjes.

106
. Gjin wurk, gjin hunich.
Geen werk, geen honing. No bees no honey, no work no money.

105.
Wat sjonge, omdideldeintsje en net folle wurk dwaan: ‘t Is in wyldsang mei dy.
Wat zingen, ronddartelen en niet veel werken. Het is een wilde boel met jou.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/08/fryske-sprekwurden-dozyn-9-vrijelijk-vertaald/