web analytics

Fryske-sprekwurden, dozyn 11 …..over het geloof.

KLIK HIER

SPREKWURDEN, dozyn 11

132. It is like ûnfoarstelber dat God wol bestiet, as dat er net bestean soe.
Het is even onvoorstelbaar dat God wel bestaat, als dat hij niet zou bestaan. C. Buddingh.

131. En dat hopet letter ingeltsjes te wurden, sei dominy doe’t er in steltsje dronkene boeren seach.
En dat hoopt later engeltjes te worden, zei dominee toen hij een stelletje dronken boeren zag.

130. Men leart de grutte dyk net kennen sûnder de syddiken te bewanneljen.
Men leert de hoofdweg niet kennen zonder de zijwegen te bewandelen. Albert Camus.

129. Ik leau allinnich wat ik net mei myn eigen eagen sjoen haw.
Ik geloof alleen wat ik niet met mijn eigen ogen gezien heb. Jan Greshoff.
128. Yn it begjin skoep it minskdom God.
In den beginne schiep de mensheid God.

127. Wa’t bûten God rekkenet, moat op syn tellen passe.
Wie buiten God rekent, moet op z’n tellen passen.

126. Yn minskelân stride leauwe en ferstân.
In mensenland strijden geloof en verstand.

125. Ik lûk Jo wurden as in tekken oer my hinne oant myn kin. God, bestopje my. Ik trek Uw woorden als een deken over me heen tot onder mijn kin. God, stop me in. G. Boogaard.

124. De kostberste gedachte fan de minske is God en de kostberste gedachte fan God is de minske.
De kostbaarste gedachte van de mens is God en de kostbaarste gedachte van God is de mens. A.J. Heschel.

123. Leauwe is in medisyn tsjin de eangstme.

Geloof is een medicijn tegen de angst.

122. God sil gjin doar tichtdwaan sûnder in oare te iepenjen.
God zal geen deur dichtdoen zonder een andere te openen. A. Weiss.

121. Wa’t yn neat leaut, hat in frou nedich dy’t wol yn him leaut.
Wie in niets gelooft, heeft een vrouw nodig die wel in hem gelooft.

 


Op aanvraag ( via het mail-formulier rechtboven) kunt U een inspreekbestand aanvragen.
Graag Uw E-mailadres vermelden en het nummer van het dozijn 11: sprekwurden132-121 – Snelkoppeling

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/08/fryske-sprekwurden-dozyn-11-over-het-geloof/