web analytics

Fryske sei-siswizen, deel 2 ( vrijelijk vertaald)

KLIK HIER

120. Ik ha der neat op tsjin dat it tsjuster is, sei de man, mar ik moat wol wat sjen kinne.

Ik heb er niets op tegen dat het donker is, zei de man, maar ik wil wel wat kunnen zien.

119. It âlde guod moat earst tenein, sei de jonge en hy liet syn heit it wurk dwaan.
Het oude spul moet eerst verslijten, zei de jongen en hij liet zijn vader het werk doen.

118. Myn pake is oars as oaren, sei de jonge, syn fuotten rûke en syn noas rint.

Mijn opa is anders dan anderen, zei de jongen, zijn voeten ruiken en zijn neus loopt.

 

117. Ik preekje hjoed allinnich foar de sliepers, sei domeny, de oaren kinne har wol deljaan.
Ik preek vandaag alleen voor de slapers, zei de dominee, de anderen kunnen wel gaan slapen.

116. It feroaret allegear, sei de dôve: Ferline jier kraaiden myn hoannen noch, mar no gapje se allinne.
Het verandert allemaal, zei de dove, vorig jaar kraaiden mijn hanen nog maar nu gapen ze alleen nog maar.

115. Hark, sei dôve Japik en doe rûn der in lûs oer de souder.
Luister, zei dove Japik, en toen liep er een luis over de zolder.

114. De heek foel fan ‘e heak. So what, sei de angelfisker. Ik mei dochs gjin fisk.
De heek viel van de haak. Nou en, zei de hengelaar, ik lust toch geen vis.

Bonus-spreuk: The hake fell of the hook. So what, said the fisherman, I don’t like fish on my dish anyway.

113. Ik kin myn ûngelok oersjen, sei de man en hy troude in lyts wyfke.
Mijn ongeluk is te overzien, zei de man en hij trouwde een klein vrouwtje.

112. Mei God jo sûnens jaan, salang as ik libje, sei de bidler tsjin de
âlde dame.
Moge God U gezondheid geven, zolang ik leef, zei de bedelaar tegen de oude dame.

111. Mar hy byt sa goed as tweintich oare, sei it âld wyfke en se hie noch mar ien tosk.
Maar deze bijt net zo goed als twintig andere, zei het oude vrouwtje, en ze had nog maar één tand.

110. Jo stekke hiel wat op sa’n jûn, sei de man, en hy naam de safolste sigaret út it doaske. Je steekt heel wat op van zo’n avond, zei de man, en hij nam de zoveelste sigaret uit het doosje.

109. Ik bin gek mei bisten, sei beppe en kearde de hazze om yn ‘e briedpanne.

Ik ben gek met beesten, zei oma, en ze draaide de haas om in de braadpan.


 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/08/fryske-sei-siswizen-deel-2-vrijelijk-vertaald/