web analytics

Een zwaar pootje (grapke)

    Pappegaaieseks         Pappegaaiensex               

– It giet min mei myn pappegaai, seit Willem tsjin de bistedokter.  
  Het gaat slecht met mijn papegaai, zegt Willem tegen de dierenarts.
 

– Hy hat altyd sa’n min sin en wurdt alle dagen meagerder.  
  Hij is altijd uit z’n humeur en vermagert met de dag.

– Ik wit net wat ik dwaan moat om him wer op ‘e tried te krijen.  
  Ik weet niet wat ik moet doen om hem weer in goede doen te krijgen.
 
– Dêr wit ik wol rie mei, seit de bistedokter, is dy pappegaai fan dy in mantsje?  
  Daar weet ik wel wat op, zegt de dierenarts, is die papegaai van jou een mannetje?
 
 – Ja, No, keapje foar him in wyfke en jo sille sjen dat dan alles dan wer goed komt.  
   Ja. Nou, koop voor hem een vrouwtje en je zult zien dat dan alles weer goed komt. 
  

– Willem tinkt: Ik gean wol nei myn buorfrou, want dy hat wol in wyfkepappegaai.    
  Willem denkt, Ik ga wel naar m’n buurvrouw, want die heeft een vrouwtjespapegaai.
 
– Mar de buorfrou is in gewykste sakefrou. Hûndert Euro. Gjin sint minder.  
  Maar de buurvrouw is een gehaaide zakenvrouw. Honderd euro. Geen cent minder.
 
– Willem fynt dat ôfsetterij. Mar ja,  hy wol syn pappegaai ek wol wer lokkich sjen.   
  Okee, hûndert euro.
  
  Willem vindt dat afzetterij. Maar ja, het geluk van zijn papegaai is hem ook wel wat waard.    Oké, honderd euro.
 

– Hy nimt de wyfkespappegaai mei nei hûs en set har by it mantsje.  
  Hij neemt de vrouwtjespapegaai mee naar huis en zet haar bij het mannetje.
 

– Tefreden giet er dan nei in patat-tinte op ‘e hoeke om in hapke iten.  
  Tevreden gaat hij daarna een hapje eten in de patat-tent op de hoek.
 

– As er thúskomt wit er net wat er sjocht: syn pappegaai drukt it wyfke mei syn poaten stiif    tsjin de boaiem fan de koai oan.  
  Als hij thuiskomt ziet hij een merkwaardig schouwspel: zijn papegaai houdt het vrouwtje met zijn poot stevig tegen de bodem van de kooi gedrukt.
 

– Yntusken pikt er ien foar ien alle fearren út har liif wei.  
  Ondertussen pikt hij één voor één al de veren uit haar lijf.
 
– Wat dochst no? skreaut Willem.  
  Wat doe je nu? schreeuwt Willem.

– Foar hûndert euro! Dan wol ik har neaken ek, seit de pappegaai.  
  Voor honderd euro wil ik haar naakt ook, antwoordt de papegaai. 
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/08/een-zwaar-pootje-grapke/