web analytics

WAT JE NIET WILT HOREN TIJDENS JE OPERATIE, JAWISKUNDE.

WAT JE NIET WILT HOREN TIJDENS JE OPERATIE ( met dank aan Gerhard Griesel)

Doch do it no mar, ik ha de eagen noch mar krekt iepen. 
Doe jij het nu maar, ik ben zeker nog niet wakker genoeg.
 
Wagter,hjir komme mei dat spul, smoarge hûn.  
Wagter. Kom terug daarmee, stoute hond.
 
O shit, wêr is myn Rolex. 
O shit, waar is mijn Rolex.
 
Oeps, hat der alris ien west dy ‘t 400 cc fan dit spul oerlibbe hat?  

 
Oeps. Heeft iemand al eens 400 cc hiervan overleefd?
 

Wat moat dit lyts dinkje hjir no?  

 
Wat doet dit dingetje hier nu?

Ik mei der perfoarst net oer dat hjir ark rûnslingeret en weirekket. 
Ik kan er beslist niet tegen dat hier gereedschappen rondslingeren en zoekraken.
 

Goed minsken, dit is foar ús allegearre in hurde learskoalle.

Goed mensen, dit is voor ons allen een harde  leerschool.

Wat bedoelsto mei…hy wie hjir net foar in amputaasje?

Wat bedoel je met…hij was hier niet voor een amputatie? 

Dizze pasjint hat al bern no?
Deze patiënt heeft al kinderen, nietwaar?

Suster, hat dizze pasjint al tekene foar orgaandonaasje? 
Zuster, heeft deze patiënt al voor orgaandonatie getekend?
 

Ferdoarje, wêr is no side 47 fan de hânlieding?
Verdorie, waar is nu bladzijde 47 van de handleiding?
 
Cool. Kinsto ek syn rjochterskonk in skok jaan?
Cool.  Kun je ook zijn rechterbeen laten schokken?WISKUNDIGE ROMANTIEK

Tûke man + liepe frou               = românse
Slimme man + slimme vrouw   = romance

Tûke man + domme frou          = affêre
Slimme man + domme vrouw  = affaire

Domme man + liepe frou         = houlik
Domme man + slimme vrouw  = huwelijk

Domme man + domme frou     = ûnbedoeld swier wêze
Domme man + domme vrouw = ongewenste zwangerschap

WISKUNDE OP HET WERK

Liepe baas + snoade wurknimmer      = winst
Slimme baas + slimme werknemer     = winst
 
Liepe baas + domme wurknimmer      = produksje
Slimme baas + domme werknemer    = productie
 
Domme baas + snoade wurknimmer  = promoasje
Domme baas + slimme werknemer    = promotie

Domme baas + domme wurknimmer  = oeroeren
Domme baas + domme werknemer    = overuren

WISKUNDIGE VARIANT

In frou trout mei it idee, dat har man feroarje sil.
Een vrouw trouwt met het idee, dat haar man zal veranderen.
 

In man trout yn de hope, dat syn frou net feroarje sil.

Een man trouwt in de hoop, dat zijn vrouw niet zal veranderen. 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/07/wat-je-niet-wilt-horen-tijdens-je-operatie-jawiskunde/