web analytics

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 7 (oer dyn tosken en kiezzen)

 

Beluister dit dozijn, KLIK HIER

 SÛNENS BEGJINT YN ‘E MÛLE                           GEZONDHEID BEGINT IN DE MOND

 

84. It is mei sizzen net te dwaan, sei toskedokter Betten en hy skreau in hege rekken.
       Praatjes vullen geen gaatjes, zei tandarts King en schreef een forse rekening.

83. As it lok him
fan dy ôfkeart , brekke dy de tosken sels troch in ierdbei.
       Als het geluk zich van je afkeert, breken je tanden zelfs op een aardbei.

82. Ik stean mei de mûle fol tosken, sei de smid en paste syn nije keunstgebit.
        Ik sta met de mond vol tanden, zei de smid, en paste z’n nieuwe kunstgebit.

81. Samar klear, sei de toskedokter, in bernetoskje is gau fold.
       Eitje, zei de tandarts, een kindertand is gauw gevuld.

 

80.Timmerje net op ‘e hollefan de man by wa’t jo jo fingers tusken de tosken ha.
       Sla niet op het hoofd van de man bij wie je je vingers tussen zijn tanden hebt.

79. Net aardich: in toskedokter dy’t net kieze kin.
Niet leuk: een tandarts die niet kan kiezen.

78. Wa’t graach laket, hat wite tosken.

Wie graag lacht, heeft witte tanden.

77. Mûle ticht, frou, sei de toskedokter, en doch no de mûle mar iepen.

Nu mondje dicht, mevrouw, zei de tandarts, doet u de mond nu maar open.

 

76. Eltse toskedokter praat eltse pasjint nei de mûle.                                                                                     

Elke tandarts praat elke patiënt naar de mond.

75. In
toskedokter is ien dy’t lead yn goud feroaret.
       Een tandarts is iemand waarbij lood in goud wordt veranderd.

74. Der út, sei de toskedokter tsjin de wrakke kies, it is noch net allegear goud wat hjir blinkt.

Er uit, zei de tandarts tegen de rotte kies, het is niet allemaal goud wat hier blinkt.

73. In glimke suveret de tosken.
       Een glimlach reinigt de tanden.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/07/fryske-sprekwurden-dozyn-7-oer-dyn-tosken-en-kiezzen/