web analytics

Fryske sei siswizen, deel 1 ( vrijelijk vertaald )

 

KLIK HIER

 96. Alle bytsjes helpe, sei ’t wiif en hja treau it skip mei de stopnuddel. Alle beetjes helpen, zei de vrouw en ze duwde het schip aan met een stopnaald.

95. Brûk dyn ferstân mokses, sei de man en hy smiet de kompjûter de doar út. Gebruik je verstand sukkel, zei de man en hij smeet de computer de deur uit.

94.
Dat rint yn ‘e papieren, sei de jonge en hy pisse yn ‘e brievebus. Dat loopt in de papieren, zei de jongen en hij plaste in de brievenbus.
 

 93. De klok skyt oeren, sei de faam, as ik in frijer ha.
De klok schijt uren, zei het meisje, als ik een vrijer heb.  

92. Dêr giet it hinne, sei de laaidekker, en hy rûgele fan de tsjerketoer. Daar gaat ie los, zei de leidekker, en hij gleed van het kerktoren.

91. No brekt my de klompe, sei de boer, en doe ried de trekker der oerhinne.
Nou breekt me de klomp, zei de boer, en toen reed de trekker er overheen.

90. Ik sjoch op gjin hûndertsje, sei de keapman, en hy seach yn it lege jildlaadsje.
Ik kijk niet op een honderdje, zei de koopman, en hij keek in het lege geldlaadje.

89. Alle begjin is swier, sei de dief, en doe stiel er foar de earste kear in ambyld.
Elk begin is moeilijk, zei de dief, en toen stal hij de eerste keer een aambeeld. 

88. Dit is in prom sûnder pit, sei de man, en hy iet in slak op. Dit is er één zonder steen, zei de man, en hij at een slak op.

87.
Men kin alle dagen gjin grynder wêze, sei de man en hy smiet in sint te grabbel. Je kunt niet altijd een kniesoor zijn, zei de man en hij gooide een cent te grabbel.

86. Dat rekket igge noch seame, sei de man en hy pisse midden yn ‘e pream. Dat raakt kant noch wal, zei de man, en hij piste midden in de praam.

85. As hast der net wie, sei de boer, dan hie ‘k in hazze sketten.
Als bijna er niet was, zei de boer, dan had ik een haas geschoten.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/07/fryske-sei-siswizen-deel-1-vrijelijk-vertaald/